Vědecká rada

Vědecká rada veřejné vysoké školy je tvořena významnými představiteli oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce této školy. Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je rektor. Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jmenuje a odvolává rektor.

Vědecká rada veřejné vysoké školy projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy, schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady fakulty, vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor.

Jméno

Pracoviště

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
doc. Ing. Václav Janeček, CSc. Univerzita Hradec Králové
doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.  Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., Dr.h.c.  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.  Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
PhDr. Nella Mlsová, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.  Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
doc. Mgr. Vladimír Richter  Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Mgr. Leona Stašová, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta
doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
doc. Mgr. art Dušan Zahoranský  Akademie výtvarných umění v Praze

zápisy z jednání Vědecké rady


 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 26.11.2018 14:1