Zajišťování kvality UHK

Hodnocení kvality

 
Na základě zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) je vysoká škola povinna zavést a udržovat systém zajišťování kvality vzdělávací činnosti a související tvůrčí činnosti a dalších souvisejících činností.  
 
Hlavním posláním Univerzity Hradec Králové (dále jen „UHK“) je poskytovat terciární vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, ale také obecně v celoživotním vzdělávání, a tím vytvářet příležitosti pro zájemce z řad široké veřejnosti k plnému rozvoji jejich schopností a dovedností, umožňovat tento rozvoj poskytováním kvalitních vzdělávacích programů a přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti regionu i kvality života jeho obyvatel.  
 
Účelem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je podpora rozvoje UHK, a to v souladu s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Kvalitou se rozumí naplňování standardů, které UHK klade na své činnosti, nebo překračování obvyklé praxe, a to v souladu s jejím posláním a s jejími cíli. Zajišťováním kvality se rozumí systematická a strukturovaná péče o kvalitu vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, její udržování a zdokonalování.

 

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

 
Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je definován vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Hradec Králové, a to v souladu se zákonem vysokých školách a příslušným nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství. 
 
Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vychází z vymezení poslání a činnosti UHK, jak je uvedeno ve Statutu UHK a jak vyplývá z koncepce jejího rozvoje formulované v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti UHK na období 2016-2020 a průběžně reaguje na aktuální vývoj akademického společenství a podněty orgánů UHK a jejích součástí.
 
Tento systém rovněž vychází ze standardů a postupů pro zajišťování kvality v evropském vysokoškolském prostoru a přihlíží k dalším národním, evropským či mezinárodním standardům činnosti vysokých škol.
 
Při zajišťování a hodnocení kvality UHK spolupracuje s ostatními vysokými školami, Akademií věd České republiky a dalšími vědeckými institucemi, fakultní nemocnicí, orgány veřejné správy, stavovskými a odbornými spolky a dalšími institucemi veřejného života v České republice i v zahraničí.
 
Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality se uskutečňuje dle vědních oborů, oblastí vzdělávání UHK, fakult a dalších součástí UHK. Respektuje vnitřní kulturu a prostředí fakult a dalších součástí a specifika oblastí vzdělávání a vědních oborů pěstovaných na UHK. Hodnocení probíhá transparentně a je vedeno věcnými, odbornými a etickými kritérii. Hodnocení se opírá o ověřené kvalitativní a kvantitativní údaje, je vždy zasazeno do kontextu a spočívá v kritickém posouzení zjištěných skutečností. Při hodnocení činností fakult se tyto vždy na hodnocení podílejí a vyjadřují se k jeho výsledkům. Zpravidla se hodnocení opírá o zpětnou vazbu od akademických pracovníků, studentů, absolventů či dalších relevantních aktérů. Nedílnou součástí každého hodnocení jsou doporučení pro další rozvoj hodnocené entity, v případě zjištěných nedostatků pak doporučená opatření k nápravě ve stanovené lhůtě.

 

Vzdělávací činnost 


Minimální požadavky na kvalitu vzdělávací činnosti UHK jsou určeny zejména požadavky zákona o vysokých školách a jeho prováděcích předpisů, dále Akreditačním řádem UHK, rektorským výnosem č.  12/2017 Standardy studijních programů UHK, řídícími akty upravujícími přijímací řízení na UHK, Studijním a zkušebním řádem UHK a Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UHK
 
Rozvoj kvality vzdělávací činnosti ve studijních programech je pak uskutečňován zejména prostřednictvím komplexního hodnocení studijních programů na základě Zprávy o vnitřním hodnocení projednané radou pro vnitřní hodnocení, zpětné vazby členů akademické obce a absolventů ke kvalitě výuky, k organizaci studia, ke studijnímu zázemí a infrastruktuře, hodnocení kvalifikačních a případně též rigorózních prací, sledování podmínek, průběhu a výsledků přijímacího řízení a studia, včetně zajištění rovného přístupu k přijímacímu řízení a ke studiu, sledování uplatňování absolventů studijního programu na trhu práce, znalosti požadavků hlavních potenciálních zaměstnavatelů na profily absolventů UHK, využívání výsledků studentského hodnocení vzdělávací činnosti. 
 
Zmíněné nástroje jsou uplatňovány v pravidelném hodnocení na několika úrovních, na úrovni předmětu, studijního programu, jednotlivých pracovišť fakulty, fakulty a univerzity jakožto celku. Hodnocení je prováděno ve všech typech a formách studia včetně celoživotního vzdělávání, kde je převážně realizováno formou studentských a absolventských evaluací.

 

Tvůrčí činnost


Koncepční rozvoj tvůrčí činnosti je na UHK zajišťován zejména prostřednictvím programů na podporu vědy a výzkumu, které podporují rozvoj vědních oborů, které UHK uskutečňuje, rozvoj excelence její tvůrčí činnosti, jakož i studenty a akademické i vědecké pracovníky v různé fázi jejich vědecké dráhy. 
 
Hodnocení tvůrčí činnosti UHK probíhá dle skupin vědních oborů obsahově souvisejících s uskutečňovanými studijním programy v jednotlivých oblastech vzdělávání a je uspořádáno tak, aby umožňovalo jejich propojení s fakultami a aby byly respektovány odlišné publikační a citační zvyklosti jednotlivých oborů. 
 
 Hodnocení tvůrčí činnosti na UHK se opírá zpravidla o vlastní hodnotící zprávu o tvůrčí činnosti fakult, kterou fakulty zpracovávají nejméně jednou za pět let, dále o bibliometrickou analýzu výsledků, odborné posouzení výsledků nezávislými, odbornou veřejností uznávanými odborníky a ukazateli kvality tvůrčí činnosti. 
 
Pro hodnocení tvůrčí činnosti jednotlivých akademických pracovníků probíhá také na základě celouniverzitního Plánu osobního a kariérního rozvoje. Hodnocení se realizuje na základě setkání s jednotlivými vedoucími pracovišť, kteří děkanovi dodají vyplněné a projednané individuální dotazníky členů svých kateder/ústavu. 

 

Související činnosti 

 
Na UHK probíhá rovněž pravidelné hodnocení činností, které podporují vzdělávací a tvůrčí činnosti a mají tak významný vliv na kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity. Předmětem hodnocení je tak zpravidla řízení a správa, využívání zdrojů (zejména personálních, finančních), infrastruktura, informační systém, informační a poradenské služby, služby v oblasti přenosu poznatků a technologií, služby knihoven, nakladatelská a ediční činnost, služby kolejí a stravovacích zařízení či zázemí pro sportovní činnost. Hodnocení těchto činností probíhá zpravidla před zahájením přípravy strategického záměru, v případě potřeby se uskutečňuje v souvislosti s roční účetní závěrkou a sestavováním ročních rozpočtů UHK s cílem dosáhnout co nejvyšší účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti hodnocených činností. 

 

Organizační a personální zajištění


Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je z velké části ponechán ve správě jednotlivým fakultám a součástem s metodickým vedením a podporou rektorátu univerzity. 
 
Garantem systému zajišťování a hodnocení kvality je Rada pro vnitřní hodnocení kvality, jež je složena z význačných akademických pracovníků zastupujících všechny fakulty univerzity včetně studentského zastoupení. Rada pro vnitřní hodnocení podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality hlavních činností UHK, a to zejména tím, že dohlíží, zda jsou naplňovány požadavky univerzity na kvalitu vzdělávací činnosti ve vzdělávacích programech a provádí její hodnocení. Dále spravuje oblast akreditací, připravuje a schvaluje pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality v rámci specifik jednotlivých oblastí a vědních disciplín. Schvaluje související metodické materiály a zaměřuje se na další rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UHK. Její působnost je vymezena zákonem o vysokých školách, dále Statutem UHK a dalšími vnitřními předpisy UHK, zejména Pravidly systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UHK a Řádem rady pro vnitřní hodnocení UHK. Dalším rozvojem a hodnocením kvality tvůrčí činnosti univerzity se zabývá Vědecká rada. K výsledkům hodnocení činnosti UHK se vyjadřuje také Správní rada, a to zejména v oblasti hospodaření univerzity a souvisejících činností či v rámci projednávání dlouhodobých záměrů či výročních zpráv. Veškeré klíčové dokumenty související se zajišťováním a vnitřním hodnocením kvality univerzity jsou projednávány Akademickým senátem UHK.
 
Koordinací činností souvisejících se systémem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je pověřen prorektorem pro vnitřní záležitosti.  Podpůrné zázemí vytváří organizačně příslušná pracoviště rektorátu, jež spolupracují s odpovídajícími pracovišti fakult.
 
Nezastupitelnou roli má v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality garant studijního programu (příp. ve specifických případech ještě garant studijního oboru). Tento akademický pracovník ručí a dbá o obsahovou a metodickou kvalitu garantovaného studijního programu a řádné uskutečňování výuky dle platné akreditace. Za tuto činnost zodpovídá vedoucímu příslušné katedry, děkanovi fakulty, pod níž spadá jeho pracoviště, a samozřejmě univerzitě v tomto případě zastoupené Radou pro vnitřní hodnocení.

 

Vnitřní hodnocení kvality


Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vychází z praxí ověřených postupů, které zahrnují oblasti činnosti univerzity a jejíž předpoklady dalšího rozvoje byly zpracovány v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové na období 2016–2020. Vedle komplexních analýz, kterými jsou Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a Sebehodnotící zpráva, si jednotlivé fakulty zpracovávají například zprávy o studentském hodnocení výuky (každoročně), provádí šetření mezi absolventy (v delším časovém horizontu) či se zajímají o hodnocení svých služeb v rámci jejich zlepšení a rozšiřování (dle potřeby).

 

Vnější hodnocení kvality


Vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností univerzity může dle zákona o vysokých školách provádět Národní akreditační úřad pro vysoké školství, nebo všeobecně uznávaná instituce v závislosti na svém statutu. 
 
V roce 2017 UHK poprvé pronikla do světového rankingu srovnávajícímu šetrnost univerzit k životnímu prostředí Greenmetrics, kde se umístila na 399. místě ze 619 hodnocených světových univerzit. Jedním z hodnocených kritérií byla i intenzita výuky a výzkumu v oblasti ekologie.
 
V roce 2017 UHK podruhé pronikla od QS EECA University Rankings 2018, jenž srovnává univerzity v postkomunistických zemích. Zde UHK obsadila 151. – 160. místo ze 200 hodnocených univerzit. Tento mezinárodní žebříček univerzity hodnotí podle řady kritérií z hlediska kvality výzkumu, výuky a internacionalizace.

 

Seznam předpisů, dokumentů a jejich odkazy
 

Právní předpisy

  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
  • nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství
  • nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

 

Vnitřní předpisy UHK

 

Ostatní dokumenty

 

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 1.6.2018 14:21