Kvalifikační práce

Kvalifikačními pracemi jsou zpravidla označovány bakalářské, diplomové a disertační práce. Způsob jejich zhotovení upravují na Univerzitě Hradec Králové následující předpisy:
 

odevzdávání práce

Podrobný postup odevzdání je popsán ve výše uvedených předpisech. Nejprve je třeba provést nahrání elektronické verze práce v systému eVSKP. Text práce se odevzdává pouze ve formátu PDF. Po elektronickém odevzdání lze objednat tisk práce a vytištěné práce odevzdat referentce katedry nebo ústavu. Ta ověří, zda se tištěná a elektronická verze práce shodují. V takovém případě potvrdí odevzdání do systému.

Pokud student není schopen předepsaným způsobem práci sám odevzdat, jsou mu k dispozici pracovníci fakultních center služeb.


hodnocení práce

Poté, co referentka katedry práci oficiálně převezme a potvrdí, že se obě verze shodují, je vedoucím a oponentům práce automaticky zaslán e-mail. Ti mají referentkou stanovený termín, do kdy musejí odevzdat posudky (zpravidla alespoň týden před obhajobou). Po odevzdání posudku je informována referentka i autor práce a mohou si posudek v systému okamžitě přečíst. V případě externích oponentů nahraje posudek do systému referentka katedry.


veřejný katalog prací

Po obhajobě je mezi autorem a UHK podepsána licenční smlouva a na jejím základě provede Archiv UHK katalogizaci práce. Všechny katalogizované práce jsou dostupné ve veřejném katalogu prací, v němž si lze vybrat libovolnou práci a termín ke studiu jejího textu v badatelně Archivu UHK.

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 4.4.2018 10:27