OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013

OtevřítČíslo projektuNázevLogo
CZ.1.07/1.2.21/01.0015Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji
CZ.1.07/1.3.43/02.0010Rozvoj ekonomické gramotnosti pedagogických pracovníků pro potřeby Rámcových vzdělávacích programů a mimoškolní praxe
CZ.1.07/2.2.00/28.0036Inovace studijních oborů na PdF UHK
CZ.1.07/2.2.00/28.0104Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia
CZ.1.07/2.2.00/28.0105Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století
CZ.1.07/2.2.00/28.0106Modernizace a inovace studijních oborů Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
CZ.1.07/2.2.00/28.0118Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK
CZ.1.07/2.2.00/28.0127Inovace studijního programu sociální politika a sociální práce na UHK s ohledem na potřeby trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/28.0131Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce
CZ.1.07/2.2.00/28.0145Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/28.0163Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce
CZ.1.07/2.2.00/28.0169Přestavba studia kinatropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU
CZ.1.07/2.2.00/28.0327Inovace a podpora doktorského studijního programu
CZ.1.07/2.2.00/29.0004Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
CZ.1.07/2.2.00/29.0010Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání
CZ.1.07/2.3.00/30.0052Rozvoj výzkumu a vývoje na Univerzitě Hradec Králové za účasti postdoktorandů
CZ.1.07/2.3.00/20.0209Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK
CZ.1.07/2.3.00/30.0015Rozvoj působení postdoktorandů na Univerzitě Hradec Králové
CZ.1.07/2.3.00/45.0014Věda na dosah ruky
CZ.1.07/2.4.00/17.0094SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol
CZ.1.07/2.4.00/16.0008Full Cost UHK
CZ.1.07/1.1.00/14.0250Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
CZ.1.07/1.1.00/14.0251Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP
CZ.1.07/1.1.05/01.00 03Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce
CZ.1.07/1.1.05/01.0010Cizí jazyky logicky a činnostně pro technické obory SŠ až k maturitě
CZ.1.07/1.1.05/01.0026Zavedení nových vyučovacích metod ve výuce pravěku, starověku a středověku v rámci implementace RVP na školách v Královéhradeckém kraji
CZ.1.07/1.1.05/02.0043Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech
CZ.1.07/1.1.05/04.0017Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou
CZ.1.07/1.1.05/04.0027Online lektorství anglického jazyka pro ZŠ
CZ.1.07/1.2.00/08.0105Společně to dokážeme - program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele
CZ.1.07/1.2.01/01.0003Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji
CZ.1.07/1.2.01/02.0004Centrum talentů II
CZ.1.07/1.2.01/02.0005Podpora rozvoje evropanství
CZ.1.07/1.2.01/02.0006Vytvoření systému nominace a identifikace dětí a žáků s mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků a pracovnic MŠ a ZŠ
CZ.1.07/1.2.01/02.0021Kvalitním vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k společenské integraci a pracovnímu uplatnění
CZ.1.07/1.3.00/14.0043Moderní učitel dějepisu a společenských věd
CZ.1.07/2.2.00/07.0074 Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů
CZ.1.07/2.2.00/07.0261Konstruktivismus v praxi vysokých škol
CZ.1.07/2.2.00/07.0341Komplexní inovace oboru cestovní ruch na vysoké škole polytechnické Jihlava
CZ.1.07/2.2.00/07.0342Inovace studijních programů Filozofické fakulty UHK
CZ.1.07/2.2.00/15.0012Inovace studijních programů FIM UHK pro znalostní ekonomiku
CZ.1.07/2.2.00/15.0013Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Univerzitě Hradec Králové
CZ.1.07/2.2.00/15.0015Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů
CZ.1.07/2.2.00/15.0016Inovace výuky matematiky v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem snížení studijní neúspěšnosti
CZ.1.07/2.2.00/15.0479Inovace výuky bakalářského studia v regionech
CZ.1.07/2.2.00/18.0005Inovace doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání
CZ.1.07/2.3.00/09.0003Interdisciplinární centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti (LMS)
CZ.1.07/2.3.00/09.0044Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje
CZ.1.07/2.3.00/20.0001Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu
CZ.1.07/2.4.00/17.0001Sportovní management blíže praxi
CZ.1.07/2.4.00/17.0002Praxe a stáže se v klastru k cestování váže
CZ.1.07/2.4.00/17.0005Transfer znalostí a technologií – rozšíření evropského vzdělávacího modelu "Technology Transfer Manager" na další regiony ČR
CZ.1.07/2.4.00/17.0115Centrum pro inovace v biomedicíně
CZ.1.07/2.4.00/17.0120Meziregionální partnerství pro konkurenceschopnost v IT
CZ.1.07/2.4.00/17.0139Královéhradecká inovační síť
CZ.1.07/2.4.00/31.0027Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
CZ.1.07/2.4.00/31.0074Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT
CZ.1.07/3.2.10/02.0010Rozvoj ICT kompetencí v dalším vzdělávání dospělých
CZ.1.07/3.2.10/02.0042Vzdělávání manažerů neziskových organizací v Královéhradeckém kraji
CZ.1.07/4.2.00/06.0025Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití
CZ.1.07/1.3.00/14.0051 Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT
CZ.1.07/1.3.01/02.0002Média a multimédia v pedagogické praxi
CZ.1.07/1.3.01/02.0018Komunikační možnosti literární vědy
CZ.1.07/1.3.12/01.0004Moderní a efektivní středoškolský pedagog
CZ.1.07/1.3.01/04.0009Rozvoj kompetencí pracovníků škol a školských zařízení ve výchově ke zdraví a zdravému pohybu
 Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030
CZ.1.07/1.3.00/51.0007Vzájemným učením - cool pedagog 21. století
CZ.1.07/1.3.00/48.0054Velká technika pro malé kutily
1