SOCIALIA 2018

Katedra sociální patologie a sociologie PdF UHK společně s Katedrou sociální pedagogiky PdF UHK, Katedrou pedagogiky PdF UMB v Banskej Bystrici a Katedrou Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej si Vás dovolují pozvat na XXII. mezinárodní vědeckou konferenci SOCIALIA 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“.
 
Konference se uskuteční ve dnech 18. – 19. 10. 2018.
 
The Department of Social Pathology and Sociology of PdF UHK, together 
with the Department of Social Pedagogy of PdF UHK, with the Department of Pedagogy of PdF UMB in Banská Bystrica and the Department of Pedagogy of the University of Dąbrowa Górnicza are honored to invite you to the XXIIth international scientific conference SOCIALIA 2018 “Threats to the individual in contemporary society”.
 
The conference will take place on October 18–19, 2018.

XXII. mezinárodní vědecká konference SOCIALIA 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“ ve dnech 18. – 19. 10. 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové se bude konat pod záštitou senátora JUDr. Miroslava Antla, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky. 

Pozvánka Socialia 2018 / Invitation to Socialia 2018

Program konference / Conference program
 
Místo konání / Conference venue
Objekt společné výuky UHK / The Building of Common Education, UHK
Hradecká 1227, Hradec Králové
 
Zahájení konference / Conference opening
18. 10. 2018, 10.00 AM
 
Jednací jazyky / Conference languages
český, slovenský, polský, anglický / Czech, Slovak, Polish, English
 
Tematické okruhy konference / Conference topics

  • Dítě v měnící se společnosti / A child in the changing society
  • Senior a rizika současné společnosti / An elderly and the risks of contemporary society
  • Preventivní a represivní přístupy k rizikovým jevům / Preventive and repressive approaches to risk phenomena
  • Rizikové sociální skupiny v současné společnosti / At-risk social groups in contemporary society
  • Role školy ve zdravém vývoji osobnosti / School and the healthy personality development
  • Ohrožené a rizikové skupiny dětí a mládeže jako předmět zájmu sociální pedagogiky / At-risk groups of children and youth as an object of interest of social pedagogy
  • Případně další témata korespondující s názvem konference / Other topics correspondent to the scope of the conference

 
Sekce pro studenty a doktorandy / Section for students and PhD students 
 
Důležité termíny / Important dates
30. 6. 2018: zaslání přihlášky / End of registration
31. 8. 2018: zaslání příspěvku / Close of call for papers
31. 8. 2018: úhrada konferenčního poplatku / The conference fee payment deadline
15. 9. 2018: zveřejnění programu konference / Publication of the conference program
 
Závazná přihláška / Application form
 
Pokyny pro psaní příspěvku / Style guidelines for conference paper 
 
Konferenční poplatek / Conference fee
1600 CZK (€65)
  800 CZK (33 €) studenti / students
 
Konferenční poplatek uhraďte až po obdržení zálohové faktury!
Zálohová faktura bude vystavena na základě údajů uvedených v přihlášce.
Konferenční poplatek lze hradit pouze bankovním převodem, platba na místě nebude možná.
 
Please pay the conference fee after receiving the receipt!
The receipt will be issued on the basis of the information provided in the application form.
The conference fee payment can be made by bank transfer only, on-site payment will not be possible.
 
 
Organizační výbor – kontaktní email / Organizing Committee – contact e-mail
socialia2018@gmail.com
 
 
Vědecký výbor konference / Scientific Committee of the Conference
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
Katolická univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta
prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Wyższa Szkola Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Wyższa Szkola Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky

doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikydoc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd
doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie
doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie
PhDr. Mário Dulovics, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie
Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie
PhDr. Petra Bendová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky a logopedie

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 15.10.2018 8:27