Východočeské listy historické

Východočeské listy historické jsou odborným historickým recenzovaným neimpaktovaným periodikem FF UHK.

Poslání VLH
Posláním Východočeských listů historických je publikovat každoročně historické studie, materiálové statě, zprávy, recenze a další informace z prostředí dnešní české historické vědy a částečně i její východočeské větve. Z původního regionálně pojatého periodika vytváří nová redakční rada v obnovené nové řadě VLH postupně historický časopis s orientací na širší dějinný prostor. Název „Východočeské listy historické“ tak v posledních letech označuje především místo vydávání periodika, a nikoliv jeho tematické zaměření, které má dnes často celočeský záběr. Objevuje se i profilace se středoevropským rozsahem, v níž je zvýrazněna zejména oblast česko-slovenská a česko-polská. Širokou tematickou orientaci časopisu potvrzují jména autorů, kteří v něm dosud publikovali. Během několika let se tak z VLH stalo respektované periodikum, které má své pevné místo mezi odbornými historickými časopisy České republiky.

Vznik a periodicita
Východočeské listy historické byly založeny v roce 1996, vychází jednou ročně.

Vydavatel
Časopis vydává Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové v Historickém ústavu. Časopis má redakci a redakční radu, jmenovanou vedením fakulty, které vydávání časopisu zajišťují.

Poštovní adresa redakce časopisu:
Redakce časopisu
Východočeské listy historické
Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

e: PhDr. Tomáš Hradecký, výkonný redaktor (tomas.hradecky@uhk.cz).

Časopis je možné objednat na http://eshop.uhk.cz.

Struktura časopisu
Každé číslo časopisu je rozděleno do následujících sekcí:

 1. Studie – odborné recenzované historické texty vědecké povahy, které vznikly na základě původních vědeckých a badatelských činností svých autorů. Na každou studii jsou zpracovány dva nezávislé odborné recenzní posudky.

 2. Materiálové statě – texty kratší povahy, založené především na pramenné základně historického bádání.

 3. Zprávy – informují o událostech v historické obci v ČR i zahraničí (konference, setkání, vědecké projekty…)

 4. Recenze – odborné recenze historických publikací.

 5. Z biografického lexikonu – biogramy historiků, jejichž působení nebo dílo má souvislost s východními Čechami.

O přesném vymezení délky a povahy jednotlivých sekcí informují přiložené pokyny pro autory.

Recenzní řízení
Nadpoloviční většinu uveřejněných textů ve VLH tvoří odborné historické texty vědecké povahy (jsou uveřejněny v sekci Studie). Každý takový text je nezávisle recenzován dvěma odbornými posudky. Na základě recenzního řízení pak redakční rada VLH rozhoduje o zařazení jednotlivých textů k publikování.

Průběh recenzního řízení

 1. Autor doručí redakci VLH text (podrobnosti v pokynech pro autory)

 2. Redakce seznámí autora s časovým plánem a průběhem recenzního řízení. Recenzní řízení je anonymní.

 3. Na základě návrhů redakční rady VLH jsou vybráni a osloveni dva nezávislí recenzenti na každý doručený text. Kritériem výběru je především odbornost a vědecké zaměření recenzentů. Každý recenzent po dohodě vypracuje jeden posudek na obdržený text. Formulář pro vytváření odborných posudků je na této stránce zveřejněn.

 4. Redakce seznámí redakční radu s podobou odborných recenzí.

 5. Na pravidelném zasedání redakční rady VLH dojde k výběru textů, které budou ve VLH uveřejněny. Kritériem výběru jsou doručené odborné recenzní posudky. Autorům je výsledek hlasování redakční rady ihned oznámen, stejně jako případný návrh na dopracování doručených textů podle návrhů recenzních posudků. Autorům jsou recenzní posudky (v anonymní podobě) poskytnuty k nahlédnutí.

 6. Redakční rada VLH na svém pravidelném zasedání sestaví a odhlasuje podobu každého svazku VLH. K provádění redakčních prací mezi jednotlivými zasedáními redakční rady VLH je utvořena stálá redakce časopisu, jejíž činnost je kontrolována redakční radou.

 7. Výsledek recenzního řízení má tři možné výstupy:

  1. doručený text je na základě recenzního řízení schválen k vytištění redakční radou,

  2. doručený text není na základě recenzního řízení schválen k vytištění redakční radou, autorovi (autorům) příslušného textu je doporučeno text přepracovat a podat jej v dalším kole recenzního řízení k novému posouzení,

  3. doručený text není na základě recenzního řízení schválen k vytištění redakční radou.

Redakce a redakční rada VLH
Nejvyšším kolektivním orgánem časopisu je redakční rada, kterou řídí vedoucí redaktor VLH, zvolený z jejího středu. Na svých pravidelných zasedáních rozhoduje rada hlasováním o podobě každého čísla časopisu. Redakční rada zvolí redakci, která zodpovídá za provádění rozhodnutí redakční rady v době mezi schůzemi redakční rady VLH a řídí redakční práce. Redakční radu svolává vedoucí redaktor podle potřeby, nejméně však jednou (zpravidla dvakrát) do roka.

Redakce:
Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. - vedoucí redaktor
PhDr. Veronika Středová, Ph.D. - zástupkyně vedoucího redaktora
PhDr. Tomáš Hradecký - výkonný redaktor

Redakční rada:
Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. (Filozofická fakulta UHK) - předseda redakční rady
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Literární akademie Josefa Škvoreckého v Praze)
Dr. Ryszard Gladkiewicz (Vratislavská univerzita, Polsko)
Prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko)
PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (Uměleckoprůmyslové museum - Muzeum textilu Česká Skalice)
PhDr. Tomáš Hradecký (Filozofická fakulta UHK)
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)
PhDr. Jan Mervart, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK a FÚ AV ČR v Praze)
Mgr. Jana Poddaná, Ph.D. (Ústav práva a právní vědy, Praha)
Prof. dr hab. Michał Pułaski (Historická fakulta Jagellonské univerzity v Krakově, Polsko)
Prof. dr. Hans Renner (Filozofická fakulta Královské univerzity Groningen, Nizozemí)
Mgr. Michal Strobach (Filozofická fakulta UHK)
PhDr. Veronika Středová, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK)
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK)
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. (Rektorát UHK a Filozofická fakulta UHK)

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 15:9