Živá archeologie

Profil a historie časopisu
Časopis Rekonstrukce v archeologii.  Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy pouze s názvem Rekonstrukce a experiment v archeologii. Původním cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi v této problematice (která dlouhodobě stála spíše na okraji zájmu v archeologii). Ukázalo se však, že v malém prostředí naší archeologie brzy došlo k autorskému vyčerpání. Časopis zareagoval změnou strategie. Po formální stránce byl roku 2004 název doplněn o spojení Živá archeologie. Po obsahové stránce se časopis mimo našich prací začal orientovat na dění v daném oboru i v zahraničí. Tím je zachována orientace časopisu, ovšem ve smyslu širšího pojetí archeologického experimentu a rekonstrukcí, jak je v zahraničí běžné, tedy včetně způsobů prezentace archeologie, a to nejen metodou tzv. muzeí pod širým nebem (ve smyslu anglosaské "public archaeology"). V budoucnu mělo jít vedle statí s využitím archeologického experimentu také o diskusi metod popularizace archeologie. Aby se obsah časopisu vyhnul obecně pedagogizujícímu pojetí (tedy: "jak" popularizovat), zvolil od roku 2005 metodu konkrétních výstupů v podobě krátkých tematických archeologických syntéz. Řada z nich se stala zajímavými přehledovými odbornými pracemi určenými náročnějším čtenářům - archeologům i nearcheologům. Různé obory totiž tvoří onu muzeologii v širším smyslu, totiž muzeologii mimo samotné muzeum. V tomto smyslu se časopis liší od dočasně existujících popularizujících archeologických časopisů (např. Archeologie).

O vydavateli časopisu

Původním vydavatelem byla Společnost experimentální archeologie Hradec Králové, později Katedra praktické a experimentální archeologie Fakulty humanitních studií (respektive Filozofické fakulty) Univerzity Hradec Králové a dnes je to Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Katedra archeologie zajišťuje výuku především v oboru archeologie v bakalářském i magisterském stupni. Podílí se také na výuce v oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví. Katedra rovněž zajišťuje odbornou i organizační podporu Archeoparku pravěku ve Všestarech.

Periodicita časopisu
Časopis vychází jednou ročně.

Redakční rada

Redakční radu tvoří jednak členové Katedry archeologie doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. (šéfredaktor), PhDr. Milan Slezák, Ph.D. (jazyková korektura, recenzní řízení) a Mgr. Richard Thér, Ph.D. (recenzní řízení), a jednak externí členové Mgr. Ondřej Štulc (výkonný redaktor, grafika), Mgr. Jarmila Kateřina Dvořáková (editorka evropského obdobně zaměřeného časopisu EuroREA), dr. Eveline Gillet (archeolog archeoparku Aubechies), Christian Chevillot (emeritní vedoucí archeoparku Beynac).

Recenzní řízení
Pracoviště vydavatele disponuje odborníky pro všechna období, jež jsou předmětem archeologie. Mezi recenzenty však převažují externisté, řada z nich se zaměřením na archeologický experiment či rekonstrukci, část recenzentů je ze zahraničí, kde je daná problematika jejich profesí. Každá odborná stať je recenzována dvěma posudky nezávislých recenzentů.

Pokyny pro autory příspěvků
Časopis preferuje stati zaměřené na problematiku blízkou jeho profilu, většinou původní témata. Podle reakce na aktuální problémy naší archeologie (ve smyslu "public archaeology") a možností naší archeologie jsou v některých číslech zařazeny i oddíly recenze, diskuze, rozhovory, ankety, zprávy o akcích či výstavách se vztahem k dané problematice. Vítány jsou příspěvky poslané elektronicky ve Wordu, obrázky nejlépe v elektronické podobě - fotografie jako soubory "tif" nebo "jpg" (minimální rozlišení 300 dpi, u pérovek 800 dpi) při šířce předlohy asi 20 cm, u vedlejších fotografií 10 cm. Grafy v Excelu apod. Redakce klade důraz na kvalitu fotografií a jejich obsah (člověk jako organická součást zobrazení). Kvalitní rekonstrukce jsou vítány, včetně 3D zobrazení. Příspěvky posílejte na mail šéfredaktora (radomir.tichy@uhk.cz​).

Ročník 2013 budou profilovat dvě témata: "Odraz kulturních a sociálních změn v archeologických pramenech" a "Sídelní architektura a struktury".

Uzávěrka ročních příspěvků je 30. 6.


Adresa redakce:
Časopis Živá archeologie

Katedra archeologie FF UHK
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
e: (šéfredaktor): radomir.tichy@uhk.cz​


 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:55