11/2010

Téma I – Archeologický ústav v Praze

 • Luboš JIRÁŇ, Martin KUNA: Archeologický ústav v Praze

 • Ivana FRIDRICHOVÁ-SÝKOROVÁ: Počátky lidské kultury

 • Viktor ČERNÝ: Archeogenetika – mitochondriální DNA a migrace Homo sapiens

 • Dagmar DRESLEROVÁ: Klima v holocénu a možnosti jeho poznání

 • Petr LIMBURSKÝ: Proměny pravěké krajiny

 • Petr POKORNÝ: Nečekané možnosti pylové analýzy ve vztahu k archeologii

 • Markéta KONČELOVÁ: Sociální a symbolický význam neolitických domů

 • René KYSELÝ: Lov v eneolitu

 • Radek NOVÁK, Patrick FOSTER: Keramický depot z Tišic a otázka picích rituálů v eneolitu

 • Miloslav CHYTRÁČEK, Alžběta DANIELISOVÁ, Petr POKORNÝ, Ladislav ŠMEJDA: Komplexní výzkum pravěkého hradiště na stolové hoře Vladař

 • Luboš JIRÁŇ: Depoty kovových artefaktů doby bronzové v Čechách

 • Dagmar DRESLEROVÁ, Natalie VENCLOVÁ, Alžběta DANIELISOVÁ: Modelování hospodářské krajiny mladšího pravěku

 • Vladimír SALAČ: Putování hlavy Publia Quinctilia Vara z Teutoburského lesa do Říma

 • Helena BŘEZINOVÁ, Kristýna URBANOVÁ: Experimentální zhotovení textilie v tkalcovské vazbě diamantový kepr

 • Ľubomír ANDRÍSEK, Michal ERNÉE: Kultúrna vrstva

 • Martin KUNA, Lenka LISÁ, Jan NOVÁK: Zánik raně středověkých domů v Roztokách

 • Jan MAŘÍK: Archeologický výzkum raně středověkého hradiště a GIS

 • Jakub LIKOVSKÝ, Petra STRÁNSKÁ: Problematika demografie a hodnocení zdravotního stavu středověkých populací

 • Petr MEDUNA, Jan NOVÁK, Jiří SÁDLO: Archeologie (nejen) středověké krajiny, aneb o Bezdězském lese

 • Roman KŘIVÁNEK, Martin GOJDA: Půdní a geologické podmínky při leteckém a geofyzikálním průzkumu

 • Jana MAŘÍKOVÁ-KUBKOPVÁ: Kostel sv. Jiří v Kostoľanech pod Tribečom

 • Gabriela BLAŽKOVÁ, Jan FROLÍK, Jana ŽEGKLITZOVÁ: Raně novověká jímka z Pražského hradu

 • Martin KUNA: Digitální archiv české archeologie

Téma II – Varia

 • Kristýna URBANOVÁ, Veronika KRIŠTOFOVÁ: Rekonstrukce oděvu na základě archeologických nálezů – možnosti interpretace a vizualizace

 • Jaromír KOVÁRNÍK: Poznámka k technologii vytváření moravské malované keramiky

 • Jan TUREK: Genderové identity v eneolitické společnosti a otázky interpretace společenských kategorií

 • Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ: Půdorys pravěkého domu ze Sobčic (okr. Jičín)

 • Josef UNGER: Experimentální rekonstrukce upínání ostruhy z 9. Stol.

 • Tomáš MOŘKOVSKÝ: Lidský skelet z hrobu č. 163 na pohřebišti v Divákách (okr. Břeclav)

 • Václav GREŠÁK: Slovanská bota

 • Patrick BÁRTA: Ostruha z 9. Století z Divák pohledem kováře

 • Radomír TICHÝ, Hana DOHNÁLKOVÁ, Lenka LISÁ: Odpadní jámy nebo blátivé louže

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:59