9/2008

Téma I – Voda a archeologie

 • Dagmar DRESLEROVÁ: Dynamická historie údolí středního Labe v holocénu

 • Ivan PAVLŮ: Voda v neolitickém domě

 • Radomír TICHÝ, Milan SLEZÁK, Hana DOHNÁLKOVÁ: Nákolní stavby doby kamenné v alpském okruhu

 • Petr ŠÍDA, Jan PROSTŘEDNÍK: Voda jako formativní činitel archeologických situací

 • Vladimír SALAČ: Doprava a obchod na Labi v době laténské

 • Richard THÉR: Doverský objev, sešívané plankové lodě a námořní plavba v době bronzové

 • J. Kateřina DVOŘÁKOVÁ: Mořský hřebec z Glendalough

 • Pavel HORNIK: Výpovědní možnosti germánských bažinných nálezů

 • Eduard DROBERJAR: K významu řek v době římské, zejména v barbariku

 • Rostislav NEKUDA: Využití vody ve středověké vesnici

Téma II – Stavební experiment a rekonstrukce

 • Marianne RASMUSSEN: Teorie o rekonstrukci prehistorického domu a experimentální archeologii

 • Martin MILLETT: Raně středověké stěny a střechy: případová studie

 • Holger SCHMIDT: Pravidla pro prezentaci dat získaných v terénu

 • Jochen KOMBER: O rekonstrukci pravěkých halových domů z technického pohledu

 • Wolfgang F.A. LOBISSER: Stavba systémů oválných příkopů a domů ve středním neolitu

 • Aurélia ALLIGRI: Stavba nadzemní sýpky podle archeologických dokladů z raně středověkého sídliště

 • Francesco MENOTTI, Elena PRANCKENAITE: Pravěké techniky stavby nákolních osad: zavádění dřevěných kůlů do jezerních sedimentů

 • Wolfgang F.A. LOBISSER: Rekonstrukce keltských domů v Burgebergu ve Schwarzenbachu

Téma III – Public archaeology

 • Karola MÜLLER: Doba kamenná na televizních obrazovkách: Úspěšný program o „živé vědě“ v německé televizi

 • Carolyn FORREST: Spojení experimentální archeologie a living history ve sféře kulturního dědictví

 • Maria S. ELENA, Juan T VALDEZ, Francisco M. JIMÉNEZ, David G. GONZÁLEZ, Mária F. de Heredia HERNÁNDEZ, Francisca P. HUERTAS, Patricia O. DURÁN: Projekt Algaba v Rondě: sjednocený přístup k experimentální archeologii

 • Clara MASRIERA I ESQUERRA: Prezentace archeologických lokalit veřejnosti: ruiny versus rekonstrukce

 • Lara COMIS: Dioráma (re)konstrukce a experimentální archeologie


 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:57