Výtah z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací

Výsledky s bodovým hodnocením

Jedná se o takové výsledky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Metodiky a kterými jsou:
 • článek v odborném periodiku (dle číselníku IS VaVaI se jedná o druh výsledku J) s vnitřním členěním:
  • Jimp - článek v impaktovaném časopise WoS,
  • Jneimp - článek v recenzovaném časopise ve světově uznávané databázi (ERIH A, ERIH B, ERIH C, SCOPUS),
  • Jrec - článek v českém recenzovaném časopise,
 • odborná kniha (druh výsledku B) nebo kapitola v odborné knize (druh výsledku C),
 • článek ve sborníku (druh výsledku D),1  
 • patent (druh výsledku P),
 • užitný nebo průmyslový vzor (druh výsledku F),
 • poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (druh výsledku Z),2
 • prototyp, funkční vzorek (druh výsledku G),
 • poskytovatelem realizovaný výsledek (druh výsledku H),
 • specializovaná mapa, certifikované metodiky a postupy (druh výsledku N),
 • software (druh výsledku R),
 • výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu (druh výsledku V).3
 

1 Sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science  & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters (New York, USA).
2Do roku 2006 byla sledována kategorie druhu výsledku T, která je od roku 2007 sledována odděleně jako druh výsledku Z a S. Od roku 2009 druh výsledku S není sledován a je rozdělen na druhy G, H, L, N aR. Druh výsledku L je od roku 2010 zařazen do druhu výsledku N.
3Např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků

 
Druh výsledku
I – obory
NRRE4
II –
ostatní obory
Jimp
 
článek v impaktovaném časopise5
10 až 3056
článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature,
Science)7
500
Jneimp
 
článek
v recenzovaném
časopise
světově
uznávané
databáze8
SCOPUS
12
ERIH
A
30
12
B
20
11
C
10
10
Jrec
 
článek v českém
recenzovaném
časopise
seznam recenzovaných
periodik9
10
4
B
odborná kniha
 
světový jazyk
 
angličtina, čínština,
francouzština,
němčina, ruština a
španělština
40
40
ostatní jazyky
20
D
článek ve sborníku10
8
P
patent
„evropský“ patent (EPO), patent USA  (USPTO) a Japonska
500
český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy
200
 
ostatní patenty11
40
Z
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
100
F
 
užitný vzor12
40
průmyslový vzor
40
G
prototyp, funkční vzorek
40
H
poskytovatelem realizované výsledky
40
N
certifikované metodiky a postupy, specializované mapy s odborným obsahem
40
 
R
software
40
V
 
výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím
utajované informace13
50


4  NRRE zahrnuje obory (dle číselníku IS VaVaI: AA – Filosofie a náboženství, AB -Dějiny, AC – Archeologie, antropologie a etnologie, AD – Politologie a politické vědy, AE – Řízení, správa a administrativa, AG – právní vědy, AI – Jazykověda, AJ – Písemnictví, masmedia a audiovize, AL – Umění, architektura a kulturní dědictví, AM – Pedagogika a školství).
5 Publikace uvedené v následujících databázích Web of Science společnosti Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – 1945 – present; Social Science Citation Index (SSCI) – 1980 – present; Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – 1980 – present; Index Chemicus (IC) – 1993 – present; Current Chemical Ractions (CCR-EXPANDED) – 1986 – prezent.
6 Hodnocení Jimp = 10 + 295 × Faktor, kde: Faktor = (1 -N) / (1 + (N / 0,057)), kde N je normované pořadí časopisu, N = (P -1) / (Pmax -1)
P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF . Je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku, není používána hodnota IF-5. Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report. V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje.
7 Jde o multidisciplinární (tedy oborově otevřené) časopisy Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075).
8 Světově uznávanou databází jsou databáze ERIH kategorie A, ERIH kategorie B, ERIH kategorie C nebo SCOPUS. 
9 Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, včetně informací o jeho vzniku a platnosti, je zveřejněn na www.vyzkum.cz.
10 Sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters
11 Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný  vlastníkem patentu.
12  Jde o multidisciplinární (tedy oborově otevřené) časopisy Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075).
13 Týká se pouze výsledků, které obsahují utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 

 Definice druhů výsledků, platné od roku 2010 včetně

Druhy výsledků, které budou v rámci Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací v roce 2010 a 2011 zařazeny do hodnocení.
 
Kód
výsledku
Název
výsledku
Popis
 
I. kategorie -Publikace
J
článek
v odborném
periodiku
(časopise)
Odborný článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci).
Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód.
Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis.
Články v v odborném periodiku (časopise) se člení na:
Jimp – článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“, a je publikován v periodiku, jehož impaktní faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společností Thomson Reuters.
Jneimp – článek v odborném periodiku, který je obsažen ve ze světově uznávané
databázi ERIH nebo SCOPUS.
Jrec – článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na www.vyzkum.cz)
B
odborná kniha
Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn
autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická
odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez
obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně
uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů
knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně
poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně České republiky. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl),
a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN, dále jazykové slovníky, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově
vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů.
U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kriteria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C. Hodnoceny budou knihy pouze s přiděleným ISBN nebo ISMN kódem. Knihy vydané vydavateli v ČR budou do hodnocení zahrnuty pouze v případě registrace povinného výtisku v Národní knihovně ČR.
C
kapitola
v odborné
knize
Kapitola nebo kapitoly v odborné knize (viz výsledek druhu B) v případě, kdy
celá kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv.
Upřesnění pro účely hodnocení:
Kapitoly v knize nebudou samostatně hodnoceným výsledkem a jejich hodnocení bude uváděno v rámci hodnocení výsledků druhu B s definicemi platnými pro knihu.
D
 
článek ve
sborníku
 
Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelové vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště).
Upřesnění pro účely hodnocení:
Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky s příznakem „Proceedings Paper“ ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters, v minimálním rozsahu 2 stran textu.
II. kategorie -Patenty
P
patent
 
Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje:
-u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených
zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
-u evropského patentu Evropský patentový úřad (EPO) za podmínek stanovených evropskou patentovou úmluvou;
-u ostatních patentů příslušný patentový úřad podle podmínek stanovených daným patentovým úřadem.
Výsledkem je udělený patent, který chrání původní výsledky výzkumu a vývoje, jež byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého patentu), event. jiné listiny, která má stejný účinek. Za výsledek tohoto druhu nelze považovat patentovou přihlášku, a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu.
Hodnotí se pouze udělený patent, nikoliv patentová přihláška. Bodově jsou
odlišeny patenty národní (jakýkoliv patent udělený národním patentovým úřadem, s výjimkou USA a Japonska) a evropské, USA a japonské. U národních patentů bude dále rozlišováno, zda je patent nevyužívaný nebo je využíván vlastníkem patentu, nebo zda je využíván na základě platné licenční smlouvy.
III. kategorie -Aplikované výsledky
Z
 
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
Fuzit
užitný vzor
Výsledek „Užitný vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Užitným vzorem jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Za užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
Fprum
průmyslový
vzor
Výsledek „Průmyslový vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Průmyslovým vzorem je výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Upozornění k výsledkům druhu F:
Povinně budou do RIV uváděny údaje o registraci vzorů (označení příslušného orgánu, datum přiděleného osvědčení, číslo osvědčení).
Gprot
prototyp
 
Výsledek „Prototyp“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o složitější průmyslový výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné výroby. Za takový výsledek může být považován pouze takový výrobek, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI.
Gfunk
funkční vzorek
Výsledek „Funkční vzorek“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o obdobu prototypu, pouze s tím rozdílem, že za vývojem či výrobou funkčního vzorku bezprostředně nenásleduje sériová nebo hromadná výroba. Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení. Za takový výsledek může být ale považován pouze takový výrobek nebo přístroj, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI.
H
poskytovatelem realizované výsledky
Hleg  - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní
povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy
Upozornění k výsledkům druhu H:
Povinně budou do RIV uváděny údaje o čísle nebo názvu právního předpisu, normy směrnice či předpisu nelegislativní povahy (včetně čísla usnesení vlády).
Hodnoceny budou pouze právní předpisy, normy a předpisy nelegislativní povahy, které se v roce uplatnění budou lišit maximálně o plus jeden rok (např. rokem uplatnění je rok 2008, právní předpis byl vydán ve sbírce zákonů v roce 2009).
N
certifikované metodiky a postupy, specializované mapy s odborným obsahem
Nmet - certifikovaná metodika
Nlec - léčebný postup
Npam - památkový postup
Nmap  - specializovaná mapa s odborným obsahem
 
Upozornění k výsledkům druhu N:
Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které jsou metodika nebo postup uplatňovány. V případě kdy certifikaci uděluje věcně příslušný poskytovatel, musí být taková certifikace poskytovatelem udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků. Metodiky nebo postupy bez takového schválení (akreditace, certifikace) nebudou hodnoceny. U výsledku Léčebné postupy bude rozhodující zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (v případě humánních léčebných postupů) nebo schválení kompetenčně příslušnou autoritou.
R
software
 
Výsledek „Software“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které
byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná
se o výsledek, kdy software vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením
výzkumné aktivity a jeho autorem (tvůrcem) je / jsou osoby podílející
se u příjemce (nebo dalšího účastníka) na řešení výzkumné aktivity, a který
může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce
a v souladu s § 16 zákona. Nejedná se o software, který příjemce vytvořil
pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo další účastník, nebo který je určen výhradně a pouze po potřeby poskytovatele (tzn. pokud není jeho vývoj dán požadavkem právních předpisů).
Upozornění k výsledkům druhu R:
Podmínkou pro zařazení takového výsledku do IS VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi autorem výsledku (tj. příjemcem event. dalším účastníkem) a uživatelem(-li) (realizátorem(-y)) výsledku tak, aby byl doložen ekonomický přínos výsledku R v minimální výši 1 mil. Kč. Tato podmínka je platná od 1. ledna 2011.
V
výzkumná zpráva
Výsledek „Výzkumná zpráva“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor
členem. Jedná se o takový výsledek, který byl uplatněn v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., do 31.12,2009 a od 1.1.2010
o uplatněný výsledek v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., obsahujícím utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Podmínkou hodnocení takového výsledku je, že:
-tento výsledek byl deklarován v návrhu projektu či byl očekávaným výsledkem definovaným v cílech programu;
-údaje o takovém výsledku byly do IS VaVaI předány prostřednictvím tajné
spisovny poskytovatele.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.6.2014 12:6