Erasmus+

UHK Erasmus+ specifikace do projektových žádostí:
Erasmus ID kód: CZ HRADEC01
ECHE: 48675-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE
PIC kód (Participant Identification Code): 999865719. Je to jedinečné číslo, na základě kterého nás EU identifikuje. PIC kódy partnerů je možno nalézt na portálu Evropské komise, a to konkrétně zde.
LEAR (Legal Entity Appointed Representative): prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.

Program Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Program Erasmus+ slučuje dosavadní programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, tedy Program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program „Mládež v akci" a programy mezinárodní spolupráce (mimo jiné Erasmus Mundus a Tempus). Program Erasmus+ mohou využívat organizace, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Program podporuje mezinárodní mobilitu a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, vytváření společných magisterských programů, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání. Erasmus+ dostal své jméno po úspěšném předchůdci, již zmiňovaném programu Erasmus, který byl součástí Programu celoživotního učení.
 
Součástí programu Erasmus+ jsou i aktivity související výlučně s vysokoškolským vzděláváním a zaměřující se na země programu. Tato oblast se nazývá Erasmus. Program Erasmus+: Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

    KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců (sem spadají i aktivity Erasmus)
    KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
    KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země:

 • Programové země

  • členské státy EU – 28 zemí

  • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

  • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 • Partnerské země (neúčastní se všech akcí programu)

  • Partnerské země sousedící s EU: Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko, Rusko

  • Další partnerské země

Více informací lze získat na stránkách Evropské komise a v části B Příručky k programu Erasmus+. Příručka existuje i v českém znění, nicméně v případě protichůdných informací je rozhodující anglická verze.

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Administrativní zajištění programu je na národní úrovni v kompetenci Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Finanční prostředky, které Erasmus využívá, pocházející ze dvou zdrojů, a to z Evropské unie a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Hlavní odpovědnost za administraci programu Erasmus na UHK má referát vědy a zahraničních styků rektorátu, který koordinuje aktivity programu, rozděluje finanční zdroje mezi součásti, vypracovává průběžné a závěrečné zprávy pro Národní agenturu pro evropské a vzdělávací programy, provádí kontrolu mobilit a kontrolu čerpání zdrojů, zodpovídá za vyúčtování přidělených finančních prostředků a uzavírá bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami. Zahraniční oddělení rektorátu představuje také poradenský a podpůrný prvek pro zahraniční oddělení fakult a ústavu.

Odpovědnost fakult je především v rámci akademického zajištění aktivit programu, tj. kontakt se zahraniční univerzitou, výběr studentů a učitelů, organizace a administrace jejich pobytu atp.

 

Naposledy upraveno: Měchurová Veronika, 30.7.2015 10:4