Erasmus Policy Statement

Univerzita Hradec Králové získala tzv. Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (ECHE; ECHE reference number: 48675-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE), což je listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+. Listina je platná na celé období programu Erasmus+. V souvislosti se ziskem ECHE si Univerzita Hradec Králové stanovila strategii uskutečňování programu Erasmus, tzv. Erasmus Policy Statement (EPS).


Erasmus Policy Statement (celková strategie)

a) Univerzita vybírá partnery s ohledem na následující skutečnosti:

Instituce/partner/subjekt

•má fakulty podobného zaměření,

•má akreditovány podobné programy,

•zabývá se oborově podobnými aktivitami ve výuce i ve výzkumu,

•leží v zemi, regionu, oblasti, která je výzkumným zájmem některé součásti univerzity,

•má delší/pokročilejší zkušenosti s organizací výuky, výzkumu, instituce, spolupráce s průmyslem, komercializací výsledků výzkumu,

•jeví se jako spolehlivý a dostatečně administrativně přesný partner ochotný s univerzitou spolupracovat,

•ve spolupráci je jistá časově delší tradice ve společných grantech, projektech, směrech výzkumu.

Probíhající smlouvy jsou pravidelně hodnoceny podle toho, jak jsou dodržovány a naplňovány.

 

b) Partneři v rámci Evropy a EU jsou vybíráni navíc i tak aby byla široce postižena Evropa a EU (skoro všechny země) a zájemci o poznání kultury a jazyka měli možnost poznat zemi svého zájmu. Škála partnerských institucí UHK pokrývá významnou část EU (skoro celou EU a Evropu).

Non-EU partneři nepokrývají celou škálu zemí - jsou vybíráni vzhledem k výukovým a výzkumným zájmům UHK (resp. některé součásti UHK). Spolupráce s non-EU partnery se koncentruje zejména na země Střední a Jižní Ameriky a Afriky (Filozofická fakulta - politologie), severní Ameriky (Pedagogická fakulta - Hudební katedra, Přírodovědecká fakulta) a Tchaj-wan (Fakulta informatiky a managementu - spolupráce v informatické a ekonomické oblasti).

 

c) Nejdůležitějšími cíli jsou:

•dosažení internacionalizace prostředí na univerzitě,

•dosažení možnosti širokého styku a kontaktů našich a zahraničních studentů - v rámci studia našich studentů v zahraničí a v rámci studia přijíždějících studentů na naší univerzitě,

•poznání a kontakty akademiků a pracovníků univerzity, kontakty studentů v rámci výuky a výzkumu, práce na společných projektech, projekty společných studií,

•sdílení společných kulturních hodnot, vzájemné poznání, výměna zkušeností v řízení univerzity,

•udržení vysoké úrovně infrastruktury a standardů v nabídce a kvalitě ubytování, tvorba materiálů pro výuku (univerzitní knihovna, nakladatelství Gaudeamus) včetně materiálů pro handicapované, starost o studenty ve výuce – zejména rozšiřování nabídky studijních programů v anglickém, případně dalších jazycích, kvalitní anglický web s jasnými informacemi, dobře materiálně naplněné LMS, informační systémy na evidenci studia (učitelé, studijní oddělení), podpora studentské organizace Buddy System apod.

•dosažení vysoké úrovně administrativy - smlouvy, dokumenty, standardy.

 

Z hlediska druhů zahraničních pobytů je využíváno všech možností. Nejčastěji jsou to jednosemestrální pobyty student bakalářských, magisterských a doktorských programů. V rámci výjezdů je ambicí univerzity:

•rozšiřovat nadále mobility v rámci studia doktorských programů - uskutečnit povinně jeden semestr pobytu na partnerských institucích. Univerzita je připravena přijímat recipročně zájemce z partnerských institucí,

•rozšiřovat i nadále počty zahraničních studentů, kteří absolvují na UHK celý program (nejčastěji v angličtině),

•v posledních létech nabývají obliby i stáže ve firmách pro naše studenty v zahraničí a pro přijíždějící studenty u českých firem.

 

U mobilit akademiků a pracovníků jde zatím převážně o reciproční krátké týdenní pobyty. Je snahou univerzity rozšiřovat I dlouhé pracovní pobyty akademiků a výzkumníků. Na univerzitě pracuje Centrum pro mobilitu (regionální spolupracující místo) vzniklé v rámci projektu EU ERA-MORE. Centrum s působností pro královéhradecký region má za svůj účel pomáhat cizincům s formálními náležitostmi pobytu.

 

Univerzita má jisté, ale méně rozsáhlé a méně využívané aktivity ve studiích v oblasti Double degree a k rozšíření těchto aktivit hledá vhodné partnery.

 

 

Univerzitní strategie

•Využívat všech dosavadních kontaktů a možností k vypracování a provádění projektů (EU a non-EU) v oblasti výuky, výzkumu a spolupráce s praxí. Přebírání/poskytování/diseminace zkušeností z těchto projektů, jakožto i z mobilit různého druhu.

•Dávat přednost kvalitním a spolehlivým partnerům, ale nevyhýbat se ani novým seskupením.

•Být přesným a spolehlivým partnerem.

•Dbát na dodržování věcných a ekonomických náležitostí projektů.

•Administrativní práce a práce spojené s přípravou a prováděním projektů svěřit na univerzitě specializovaným pracovníkům a útvarům.

•Důležitými nástroji jsou zohlednění a ocenění prací na přípravě projektů, evaluace projektů a využití zpětné vazby poskytnuté z běhu projektů.

 

 

Modernizace instituce (pět oblastí tzv. New agendy)

1. Zvyšování počtu absolventů

Protože není možno snižovat úroveň vzdělání a je nutno dosahovat požadovaných standardů, snažíme se přizpůsobit rozmanité úrovni žadatelů tím, že zohledňujeme v maximální míře předchozí vzdělání s ohledem na evropské/zahraniční standardy a specifika. Uplatňujeme rozmanité přístupy, nabízíme materiály podporující různé struktury vstupních znalostí. Nabízíme konzultace, vyrovnávací kurzy. Knihovna UHK, nakladatelství UHK a centrum Augustin průběžně rozšiřují nabídku materiálů pro studenty s handicapem. K zabezpečení těchto přístupů jsou školeni i učitelé. Pravidelně je hodnocena účinnost přístupu a analyzovány příčiny zanechání studia.

2. Kvalita a relevance: výuka, výzkum, vybavení absolventů

Používáme nejnovější zdroje informací, výsledky výzkumu, aktivně se podílíme na výzkumu nejnovějších postupů tvorby učebních materiálů a výukových opor. Sledujeme uplatnění absolventů (celostátně) a pravidelně hodnotíme jejich zaměstnanost. Pracujeme s místními firmami a institucemi. Impulzy vedoucí ke zkvalitnění studia a větší uplatnitelnosti absolventů jsou průběžně implementovány. Pozornost je věnována práci s talentovanými studenty. Ta je koncentrována do nadstavbových forem výuky a nabídky spolupráce na výzkumu pro studenty magisterských a doktorských programů. Samozřejmostí je hodnocení a oceňování učitelů za rozsah a kvalitu výzkumu a výuky.

3. Mezinárodní spolupráce a mobility

Mezinárodní spolupráce je vysoce ceněna a finančně hodnocena. Je snaha o její rozšíření. Je založena na smluvních vztazích, plánovaných a důkladně hodnocených aktivitách. Plánujeme další rozšíření. Plánujeme, aby doktorandi strávili 1 semestr na partnerské instituci jako součást doktorského studia. Učitelských mobilit využíváme k upřesňování kontaktů a nových typů spolupráce ve výuce, grantech a výzkumu.

4. Spojení oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací (znalostní trojúhelník)

UHK věnuje velkou pozornost propojení výuky a výzkumu. Spolupráce se subjekty praxe a podniky je tradiční. Za všechny aktivity jmenujme seskupení firem v oblasti ICT, tzv. Hradecký regionální IT cluster, či spolupráci s evropsky známými firmami jako LINET. Pro univerzitu pracuje speciální centrum pro transfer technologií CTBT, jehož náplní práce je styk akademické sféry UHK s praxí, metody komercializace výsledků apod. Na UHK je řešena i řada grantů založených na spolupráci univerzity a podniků.

5. Vytvoření efektivních mechanismů správy a financování na podporu excelence

Univerzita řeší projekty, jejichž cílem je zjistit skutečné náklady na činnosti, analýza a dopady modelu financování na UHK (fullcost). UHK má a pravidelně aktualizuje rozvojové dokumenty, jejichž východiskem je SWOT analýza a cílem strategie ve výuce, výzkumu, spolupráci, efektivní financování, vytipování oblastí excelence, vyhodnocení kvality pomocí ukazatelů. UHK se z důvodu kvalitnějšího sebepoznání v této oblasti přihlásila do projektu U Multirank.Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
17. 7. 2014 
Interní dokumenty
17. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 31.3.2015 12:3