Mobility studentů


Program Erasmus+: Erasmus nabízí studentům dva typy aktivit: studijní pobyt a praktickou stáž

 • Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci

  • v délce 3-12 měsíců

  • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE (viz seznam partnerských univerzit)

 • Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci

  • v délce 2-12 měsíců

  • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt/praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

Kdo se může zapojit – podmínky

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, které jsou zapojeny do programu Erasmus+: Erasmus.

 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže.

 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.

 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

 • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.


Kam může student vyjet
Studijní pobyty i praktické stáže mohou studenti českých vysokých a vyšších odborných škol realizovat pouze v programových zemích programu Erasmus+ mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

 • Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Organizace, které NEJSOU oprávněny přijímat stážisty programu Erasmus+: Erasmus: instituce EU a další subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich seznam je uveden zde) a organizace spravující programy EU (v zájmu zamezení možného střetu zájmů a/nebo dvojího financování).


Jak se do programu přihlásit
Výběrové řízení probíhá na zahraničních oddělení jednotlivých součástí UHK a je plně v jejich kompetenci, tj. zahraniční oddělení součásti stanovuje podmínky a požadavky pro žadatele o stipendium, včetně termínů výběrových řízení.

Finanční podmínky

 • Na základě uzavření finanční dohody student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+: Erasmus. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia za měsíc je pevně dána. Sazby stipendií pro akademický rok 2015/2016 zůstávají stejné jako v roce 2014/2015. Naleznete je zde.

 • Více informací ke stipendiu pro účastníky se specifickými potřebami naleznete zde.

 • Kdo může požádat o zvýšení sazby ze socioekonomických důvodů naleznete zde.

 • Student se může zúčastnit studijního pobytu/praktické stáže i jako tzv. zero-grant student, tj. jako student, který má stejná práva a povinnosti jako řádný Erasmus student, nedostává však od vysílající instituce stipendium. To je užitečné zejména v případě, kdy chce student pobyt prodloužit, ale univerzita již nemá volné finanční zdroje.


Povinné dokumenty – STUDIJNÍ POBYTY
Mobilita na studijní pobyt je uskutečňována vždy na základě existující meziinstitucionální dohody.

Před zahájením pobytu:

 • Learning Agreement for Studies (studijní smlouva pro studijní pobyt)

  • Část „Před mobilitou“

   • Navrhovaný studijní program

   • Přehled studijních komponentů, které by student odstudoval na domácí škole a které budou nahrazeny studiem v zahraničí

   • Úroveň jazykových kompetencí studenta (pracovní jazyk)

  • Část „Během mobility“

   • Změny ve studijním programu mobility

  • Část „Po mobilitě“

   • Minimální požadavky na Transcript of Records (přijímající i vysílající instituce)

  • Příloha: Pokyny

 • Grant agreement for Erasmus+ HE studies (grantová smlouva mezi VŠ a studentem)

 • Erasmus Student Charter (Erasmus charta studenta obsahující základní práva a povinnosti studentů Erasmus+: Erasmus)

Po ukončení pobytu:

 • Potvrzení o délce studia (součást nebo příloha Transcript of Records)

 • Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of Records)

 • Závěrečná zpráva vyplněná v Mobility Tool (závěrečné zprávy, zkušenosti a rady studentů z let 2007/2008 až 2012/2013 lze nalézt v databázi závěrečných zpráv studentů. Databáze je znovu spuštěna od léta 2015. Užitečné jsou zejména rady ohledně dopravy, ubytování, registrace předmětů atp. Závěrečné zprávy jsou skvělým zdrojem informací jak pro zájemce o Erasmus+: Erasmus, tak pro již vybrané studenty.)

 

Povinné dokumenty – PRAKTICKÉ STÁŽE

Před zahájením pobytu:

 • Learning Agreement for Traineeship (studijní smlouva pro praktické stáže)

  • Část „Před mobilitou“

   • Navrhovaný program mobility

   • Úroveň jazykových kompetencí studenta (pracovní jazyk)

   • Způsob uznání praktické stáže (povinná součást studijního plánu či dobrovolná)

   • Podmínky na přijímající instituci (příspěvek, pojištění, vystavení osvědčení)

  • Část „Během mobility“

   • Mimořádné změny v programu mobility

   • Změny v případě odpovědných osob

  • Část „Po mobilitě“

   • Osvědčení o absolvování praktické stáže (Traineeship Certificate, max. do 5 týdnů od ukončení stáže)

  • Příloha: Pokyny

 • Grant agreement for Erasmus+ HE traineeship (grantová smlouva mezi VŠ a studentem)

 • Erasmus Student Charter (Erasmus charta studenta obsahující základní práva a povinnosti studentů Erasmus+: Erasmus)

Po ukončení pobytu:

 • Osvědčení o absolvování stáže (Traineeship Certificate)

 • Závěrečná zpráva vyplněná v Mobility Tool (závěrečné zprávy, zkušenosti a rady studentů z let 2007/2008 až 2012/2013 lze nalézt v databázi závěrečných zpráv studentů. Databáze je znovu spuštěna od léta 2015. Užitečné jsou zejména rady ohledně dopravy, ubytování, registrace předmětů atp. Závěrečné zprávy jsou skvělým zdrojem informací jak pro zájemce o Erasmus+: Erasmus, tak pro již vybrané studenty.)


On-line jazyková podpora
Univerzita Hradec Králové poskytne účastníkům mobility veškerou potřebnou podporu z hlediska jazykové přípravy. Pro všechny mobility trvající dva měsíce a déle je zavedena on-line jazyková podpora. A to pro jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština a holandština. Tuto on-line podporu zpřístupní Evropská komise vybraným studentům (úspěšným v rámci výběrového řízení Erasmus+: Erasmus) za účelem posouzení znalosti jazyka, který budou používat při studiu nebo absolvování stáže v zahraničí. Jedná se o pracovní jazyk, nikoliv jazyk země pobytu. Tento nástroj v případě potřeby umožní zlepšit jazykové znalosti před obdobím mobility a/nebo v jeho průběhu. On-line jazyková podpora bude poskytována takto:

 • národní agentury udělí poté, co bude systém dostupný, on-line licence vysokoškolským institucím podle obecných kritérií stanovených Evropskou komisí;

 • poté, co byli studenti vybráni vysokoškolskou institucí  – a před podpisem studijní smlouvy – všichni studenti (kromě rodilých mluvčích) podstoupí on-line test k posouzení znalosti jazyka, který budou používat při studiu nebo absolvování stáže v zahraničí. Výsledky tohoto testu budou sděleny studentovi a vysílající vysokoškolské instituci. To vysílající vysokoškolské instituci umožní stanovit počet studentů, kteří mohou případně potřebovat internetový jazykový kurz;

 • podle počtu dostupných on-line licencí rozdělí vysokoškolské instituce licence na základě potřeb studentů. Studenti převezmou odpovědnost za absolvování internetového kurzu, jak je popsáno a schváleno ve studijní smlouvě;

 • na konci období mobility podstoupí student druhé hodnocení k zjištění pokroku, jehož dosáhl v cizím jazyce. Výsledky budou sděleny studentovi a vysokoškolským institucím.

Hodnocení jazykové úrovně je povinné pro jazyky dostupné v online nástroji.
Pozn. Kurzy EILC (Erasmus Intensive Language Courses), které probíhaly v letech 2007-2013 se již nepořádají.
Další podrobnosti lze nalézt na stránkách Evropské komise a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Jazyková příprava na UHK
Pro již vybrané studenty na výjezd Erasmus se v zimním semestru pořádají jazykové kurzy nizozemštiny a portugalštiny. Kurzy jsou určeny začátečníkům a obsahují jak výuku gramatiky, tak výuku reálií a seznámení se s praktickými aspekty života v dané zemi.

Nizozemština

Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D.

Portugalština

PhDr. Jarmila SvatošováMechanismus uznávání studia/stáže v zahraničí a metodologie přidělování kreditů za studium v zahraničí
V rámci obecných požadovaných pravidel si každá součást stanovuje vlastní kritéria pro splnění zahraničního studia či zahraniční stáže. Mechanismy uznávání studia/stáže v zahraničí a metodologie přidělování kreditů se tedy na jednotlivých fakultách liší. 

 • Pedagogická fakulta

Hodnocení studijních pobytů a pracovních stáží se zabývá směrnice děkana o "administraci programu Erasmus+ na Pedagogické fakultě UHK."

 • Fakulta informatiky a managementu

Problematika je upravena ve výnosu děkana o "administraci programu Erasmus+ na Fakultě informatiky a managementu."

 • Filozofická fakulta

Problematiku řeší výnos děkanky „o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních pracovníků v rámci programu ERASMUS+."

 • ​​Přírodovědecká fakulta

Problematika je obsažena ve směrnici děkana o "administraci programu Erasmus+: Erasmus na Přírodovědecké fakultě UHK."

 • Ústav sociální práce

Problematiku řeší směrnice ředitele o "administraci programu Erasmus+: Erasmus na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové" a další podrobnosti jsou uvedeny ve směrnici ředitele „Uznávání kreditů a výsledků ze zahraničních studijních pobytů a vysílání studentů ve studijních programech B6731 Sociální politika a sociální práce a N6731 Sociální politika a sociální práce na zahraniční studijní pobyty."

 

Další informace
Webová stránka ECTS.

Více informací o studentských mobilitách je možno nalézt na stránkách Evropské komise (studijní pobyt, praktická stáž) nebo například v často kladených otázkách sestavených právě Evropskou komisí.

Praktickými stážemi se zabývá například Stazujeme.cz. Pro vyhledávání stáží je možno využít web http://erasmusintern.org/. Praktické informace o některých destinacích, ubytování v nich, i o pracovních stážích nabízí web http://eurasmus.com/en/.

Univerzita Hradec Králové je součástí konsorcia EDUCA. To zprostředkovává pro studenty UHK praktické stáže. Jeho prostřednictvím může vyjet větší počet studentů, než na které univerzita dostane finanční zdroje.

Informace o konkrétních možnostech výjezdu na studijní pobyt či praktickou stáž, stejně jako o termínech a podmínkách výběrového řízení Vám podá zahraniční oddělení Vaší součásti.Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
31. 7. 2014 
Interní dokumenty
31. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Měchurová Veronika, 27.6.2016 10:26