15.04.2015 - 15.09.2015

  PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

  Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž.

  Organizátoři soutěže považují za přínosné aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce. Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest a tím k vytváření nových děl, či technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb. Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou. 

   

  1. Předmět soutěže 

  Předmětem soutěže jsou výtvarná díla, která vznikají v rámci studentských uměleckých nebo výzkumných projektů a která jsou založena na vzájemné inspiraci světa umění a světa nových technologií a materiálů.

  V rámci kategorie autorů z uměleckých vysokých škol budou oceněni ti studenti a studentky, jejichž díla imaginativním způsobem využívají nové technologie nebo materiály. U studentů z ostatních, zejména technických vysokých škol, budou oceněny umělecké interpretace jejich výzkumných projektů. 
   

  Forma soutěže

  Soutěž je vyhlášena jako anonymní, jednokolová. Je určena pro posluchače vysokých škol. 
   

  2. Kategorie 

  Soutěž je vyhlášena pro dvě samostatně hodnocené kategorie:

  - studenti vysokých škol/fakult uměleckého směru

  - studenti dalších vysokých škol, zejména technického zaměření
   

  3. Identifikační údaje vyhlašovatele 

  Zpracovatel podmínek: TA ČR, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Svaz průmyslu a dopravy ČR
   

  Kontakty na vyhlašovatele soutěže:

  Technologická agentura ČR

  Evropská 1692/37 160 00 Praha 6 www.tacr.cz ID datové schránky: afth9xp

  Kontaktní osoba: 

  PhDr. Blanka Kramolišová

  E: kramolisova@tacr.cz

  T:+420 734 157 008


  4. Zadání 

  Jednotlivci, případně soutěžní týmy se do soutěže mohou hlásit se svým jedním dílem/projektem zpracovaným v aktuálním akademickém roce (zimní a letní semestr akademického roku 2014/2015).

  Studenti a studentky vysokých uměleckých škol/fakult předloží díla, která využívají nové technologie nebo materiály. Studenti a studentky ostatních vysokých škol, zejména technických vysokých škol, předloží umělecké interpretace svých výzkumných projektů. Vítána budou zejména díla, která vznikla ve spolupráci mezi uměleckými a technickými vysokými školami, resp. různými typy pracovišť vysokých škol.

  Každý soutěžní návrh musí být předložen v digitální formě. Obsahem návrhu bude autorský komentář v délce do 1000 znaků (na A4 a ve formátu .doc) a obrazová či multimediální dokumentace díla (fotografie, vizualizace, video, technické nákresy, atp. – ve formátech .pdf, .jpeg, .avi, .mpeg). Analogová verze – zobrazení díla či jeho prezentace by neměla přesáhnout formát A3. 

  Veškerý obsah návrhu bude dodán na CD/DVD.
   

  5. Podmínky soutěže 

  Jednotlivci či soutěžící týmy předloží vyhlašovateli soutěžní návrh uměleckého díla (nová média, fotografie) splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou přihlášku obsahující jméno autora (příp. všech členů soutěžního týmu), kontaktní a název vysoké školy s požadovaným obsahem a úpravou návrhu nejpozději do 30. 9. 2015 do 15 hodin na adresu TA ČR, Blanka Kramolišová, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6.

  Zaslaná díla se nevracejí. 

  Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi bezúplatně výhradní licenci k užití díla v neomezeném rozsahu. Dílo však nesmí býti užito ke komerčním účelům, ale pouze za účelem propagace organizátora a jeho partnerů. 

  Účastí v soutěži a zasláním soutěžního díla vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail pro účely této soutěže. 


  6. Seznam povinných příloh 

  A  textová část na A4  B  grafické/multimediální zpracování 


  7.  Hodnocení – porota 

  Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení: 2 zástupci TA ČR

  1 zástupce SP ČR

  1 zástupce Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

  1 zástupce Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

  1 zástupce technické vysoké školy

  1 zástupce MŠMT

  Předseda:

  Rut Bízková, předsedkyně TA ČR, Praha

  Místopředseda:

  Doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., FUD UJEP, Ústí nad Labem
   

  8. Kritéria hodnocení 

  Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:

  1. originalita, celková výtvarná a technická úroveň řešení - estetická hodnota

  2. soulad s požadavky zadání – míra zapojení technologií

  3. interaktivita -  týmové řešení

  4. interdisciplinarita
   

  9. Vyhodnocení 

  Hodnocení soutěžních návrhů se uskuteční do 14 dnů po odevzdání návrhu. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící komise vítězný návrh a udělí další ocenění. Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze vyhlašovatelem písemně oznámeny výsledky soutěže


   

  10. Ceny  - odměny1 

  V každé z obou kategorií jsou stanoveny tyto ceny:

  1. místo – 20.000 Kč

  2. místo – 15.000 Kč

  3. místo – 10.000 Kč

  4. místo -    5.000 Kč

  Autoři nejlepších děl budou svá díla prezentovat na slavnostní vernisáži společné výstavy.

  Organizátor je oprávněn tato pravidla kdykoli změnit nebo soutěž zrušit, v souvislosti s tím nelze požadovat žádné odškodnění. 

  12. Základní termíny soutěže 

  termín ukončení soutěže: 30. 9. 2015 hodnocení porotou: do 15. 10. 2015 zveřejnění výsledků: do 17. 10. 2015
   


    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Hloušek Jan, 15.4.2015 7:9