16.10.2015

  Postřehy z praktické stáže v Portugalsku

  Dne 22. června 2015 skupina studentek oboru Sociální práce odletěla na měsíční stáž do Portugalska, která se konala v Centro Comunitário Da Paróquia De Carcavelos.

  Toto komunitní centrum bylo založeno v roce 1981 farností v Carcavelos. Hlavním zakladatelem byl Pe. Aleixo Xavier Mary Lamb. 

  Centrum nabízí širokou škálu sociálních služeb, které lze rozdělit do třech základních oblastí.
   

  První oblast je zaměřená na práci s dětmi. Jedná se o jesle pro děti ve věku od 4 do 36 měsíců. Další projekt ABC je zaměřen na mimoškolní aktivity pro děti školního věku. Tato služba zahrnuje i dopravu z jejich školy do Centra. Celé odpoledne se jim věnují koordinátoři, kteří vytváří různé sportovní, výtvarné a herní aktivity. V období prázdnin je projekt ABC nahrazen animačním programem Porta Aberta, který funguje na stejném principu jako příměstský tábor. 


  Další cílovou skupinou jsou senioři. Zde se jedná především o pečovatelskou službu seniorům. Nabízejí například pomoc při osobní hygieně, s péčí o domácnost, dovoz obědů, půjčování zdravotnických pomůcek a fyzioterapii.  Dalším typem práce se seniory je vytváření aktivit přímo v centru. Patří sem například výuka angličtiny, informatiky, hraní divadla, taneční hodiny, sportovní aktivity a další. Centro rovněž nabízí speciální telefonní linku pro seniory, přes kterou mohou řešit své sociální či právní problémy, vyloučení ze společnosti, osamělost, izolaci,…   
  V poslední oblasti se nacházejí projekty, které jsou zaměřeny na jednotlivce a rodiny,  jenž se ocitli v tíživé sociální situaci. Jedná se především o problémy týkající se zdravotní péče, bytové politiky, zaměstnanosti a vzdělání. V každém oboru intervenuje jiný koordinátor, který pracuje s klienty individuálně. Je zde zařazen například projekt Food support založený na 14 denním přerozdělování potravin ve spolupráci s Food bank against hunger Lisabon. Dále je tu banka nábytku, zajištění školních pomůcek, banka šatstva, doučování dětí, právní poradenství, lékárna a sociální kantýna.

   Ve třetí oblasti se také nachází práce s lidmi bez domova. Jejich hlavním cílem je rozvoj sociálních a profesionálních dovedností. Konkrétně tato služba nabízí poradenství, ve kterém se snaží o znovu vybudování rodinných vztahů, posílení silných stránek klienta, objevení nových perspektiv a řešení jejich situace a snížení rizikového chování. Centrum umožňuje bezplatné vykoupání, hygienickou soupravu, šaty na převlečení, možnost vyprání a jedno teplé jídlo v sociální kantýně.

   Poslední částí této oblasti je projekt Casa Jubbileu, což je ubytování pro muže, kteří jsou závislí na drogách či alkoholu. Délka pobytu je individuální, v průměru to však bývá okolo tří až pěti let. Opět se zde učí sociálním a pracovním dovednostem. Velmi tomu napomáhá restaurátorská dílna, ve které renovují starý bezplatně získaný nábytek, který poté prodávají. Pro zvýšení šance uplatnění na trhu práce jsou zde připravené kurzy PC, rekvalifikace, nácvik pohovorů a pracovně právní poradenství.

   

   
  Oblastí, která nás nejvíce zaujala, jsou služby a pomoc určené lidem v nouzi. Jedná se především o úzkou spolupráci mezi klientem, sociálním pracovníkem a kreditovým potravinovým systémem. Centrum má podepsanou spolupráci s potravinovou bankou Pelo Banco Alimentar Lisboa. Tato banka dodává potřebné potraviny pro klienty. Kapacita této banky však není dostačující, a proto Centrum prostřednictvím svých projektů vyzývá k solidaritě obyvatele v Carcavelos. 

   Práce probíhá v několika fázích. Nejprve je tu osobní setkání s klientem v Centru, kde si sociální pracovník vyžádá doklady (např. občanský průkaz, pracovní povolení, povolení k pobytu), dále je nutné, aby klient či rodina prokázali veškeré příjmy a výdaje. 

   Druhou fází je tvorba rozpočtu rodiny či jednotlivce. Zjistí se celkový příjem klienta a analyzují se jeho výdaje (výdaje za vodu, světlo, elektřinu, plyn, nájem, léky a dluhy). Sociální pracovník musí zjistit, jestli má daný klient nárok na potravinovou pomoc. Posuzuje to dle příjmu na osobu, který se zjistí tím, že se od veškerých příjmů odečtou výdaje a vydělí se počtem osob v domácnosti. Podle stanoveného příjmu na osobu se určí typ potravinové pomoci. Pokud příjem klienta dosáhne více jak 180 Eur měsíčně, nemá nárok na potravinovou pomoc. Pokud je příjem mezi 180 až 120 Eury má nárok jednou měsíčně na potravinovou pomoc, pokud příjem klienta nepřevýší 120 EUR měsíčně, má nárok na 14 denní potravinovou pomoc. Sociální pracovník na základě rozpočtu přidělí každému členu rodiny určitý počet kreditů, za které si klient může nakoupit potřebné potraviny v obchodě Centra zásobovaný potravinovou bankou Lisabonu. U

  klientů či rodin, jejichž příjem na osobu nedosahuje 180 EUR, musí sociální pracovník provést sociální šetření v domácnosti. 

   Ve třetí fázi se sejde klíčový pracovník klienta a celý odborný tým pracovníků centra, popřípadě i z jiných institucí. Cílem této schůzky je zanalyzovat situaci klienta a navrhnout nejvhodnější způsoby řešení problému. 

   

   Celou praktickou stáž v Portugalsku bychom zhodnotily velmi kladně. Největším přínosem bylo vidět propojenost a komplexnost služeb, které centrum nabízí klientovi. Celkově nás zaujal kreditový systém a jeho fungování v praxi.  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Hloušek Jan, 16.10.2015 9:11