21.09.2015 - 01.10.2015

  Studentské hradecké dny sociální práce

  Ve dnech 29. 10. - 1. 10. proběhne tradiční akce plná přednášek a workshopů, které povedou spolupracující odborníci z praxe. Účast je pro studenty denního studia povinná v rozsahu 12 hodin.

  PROGRAM

   

  ÚTERÝ 29. 9. 2015

  UČEBNA E3
  10.30 – 12.30 a 13.30 – 17.00 
  Zuřivý reportér ve službách sociální práce (8h)
  OBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO, O. P. S.
  MGR. ZUZANA HLOUŠKOVÁ
  Cílem workshopu je naučit se psát poutavé a srozumitelné zprávy o sociálních tématech, zejm. formou reportáže, fejetonu, rozhovoru a recenze. Zaměření bude jak na média tištěná, tak elektronická (e-noviny, web, FB, aj.) Výstupem bude série článků, z nichž ty nejlepší vyjdou v časopise Inkluze (vydává ÚSP UHK).
  Zájemci jsou povinni absolvovat celý den v plném rozsahu!

  Přihláška: http://doodle.com/poll/viru9fmfzkd545ix


  UČEBNA E24
  9.30-17 (probíhá od 29. 9. do 30. 9.)
  Ochrana spotřebitele v praxi (16h)
  REMEDIUM, z. s.
  MGR. KRISTYNA KRUŠÍNSKÁ,
  MGR. PETRA SKUHROVÁ

  Cílem kurzu je získat orientaci v základních pojmech a legislativě vztahující se k problematice ochrany spotřebitele (práva a povinnosti spotřebitele a dalších aktérů ze spotřebitelské oblasti, vymáhání práv spotřebitele atd.)

  Účastníci se seznámí s problematikou zadlužování a předlužování spotřebitelů a možnostmi jejího řešení a posílí schopnosti předávat potřebné znalosti a dovednosti klientům.

  Zájemci jsou povinni absolvovat oba dny v plném rozsahu!

  Přihláška: http://doodle.com/poll/cums6a56gvt3m59u
   

  UČEBNA E16
  9.30-13.00 a 14.00-17.00 (probíhá od 29. 9. do 1. 10.)
  Letní škola sociální práce na téma Multikulturalismus (24h)
  MGR. MARKÉTA HAJSKÁ,
  MGR. ZDEŇKA KUČEROVÁ
  Studenti se seznámí se základními koncepty multikuturalismu a interkulturní/multikulturní výchovy a možnostmi jejich využití v českém kontextu a porozumí fenoménu migrace ve světě a v České republice ve světle soudobé uprchlické krize. Budeme se věnovat tématům identity a jejího konstruování. Další blok bude věnován předsudkům, jejím kořenům a práci s nimi. Posledním tématem budou věnované migračním procesům a současné krizi s uprchlíky z různých perspektiv, přičemž se zaměříme na vliv médií na formování názorů jednotlivce.
  Zájemci jsou povinni absolvovat všechny tři dny v plném rozsahu!
  Přihláška: http://doodle.com/poll/6fvc9qn9wxkb4yym


  UČEBNA E15
  9.00.-11.00
  Aktivizace seniorů upoutaných na lůžko a komunikace s nimi (2 h)
  DOMOV U BIŘIČKY
  ING. DANIELA LUSKOVÁ, MPA
  MARTINA VOBOŘILOVÁ, DIS,
  MGR. EVA LOKVENCOVÁ,
  Přednáška bude zaměřena na problematiku komunikace se seniory ve vyšším stupni závislosti, kdy je nenejn obtížná, či komunikace, ale kdy nelze aplikovat většinu standardních aktivizačních programů.
  Přihláška: http://doodle.com/poll/mp9mfpegf7bhkbmt


  UČEBNA E15
  13.00-15.00
  Kreativní myšlení a prezentace (2h)
  MGR. VLADIMÍR FIŠERA

  Lektor se podělí o své dlouholeté zkušenosti v kreativní práci a prezentaci, které nasbíral za vice, než 20leté působení v reklamní agentuře.

  Přihláška: http://doodle.com/poll/e7k4kd56mynkzynv

   


  STŘEDA 30. 9. 2015

  UČEBNA E3
  9.00-11.30  Pracovní dispozice klientů s poruchou autistického spektra (3h)
  KŘESADLO HK
  KATEŘINA ŠRAHŮLKOVÁ
  IRENA SPIŠÁKOVÁ
  Přednáška se zaměřuje na oblast problematiky začleňování osob s poruchami autistického spektra do pracovní sféry. Uvádí základní informace k poruchám autistického spektra a komplikace související s diagnózou a pracovním uplatnění osob s touto diagnózou.
  Přihláška: http://doodle.com/poll/wnazdsa8p4ty6dvq


  UČEBNA E3
  13:30 – 15.30 Dobrovolníci pomáhají komunitě (2h)
  OBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO, O. P. S.
  MGR. JAN HLOUŠEK, PH.D.
  MGR. KAMILA SÝKOROVÁ
  Představení dobrovolnických programů OPS, v rámci kterých dobrovolníci pomáhají v rámci tzv. Socio-kulturní animace.  Chcete se stát dobrovolníkem a nevíte, jak na to? Prozradíme vám to!
  Přihláška: http://doodle.com/poll/e5q6s2pxmfqt3n2f


  UČEBNA E15
  10.30 – 13.00  „Občane, neriskuj“ (3h)
  OBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO, O. P. S.
  MGR. KATEŘINA KAIZROVÁ, MGR. NIKOLA ŠPůROVÁ
  Představení odborného sociálního poradenství, co je úkolem občanského poradenství, jaký je jeho průběh a jak se v občanské poradně pracuje s klientem. Zájemci z řad účastníků si pak mohou vyzkoušet klientskou práci v modelových situacích. Každý dělá chyby, ale chytrý je ten, kdo se z nich dokáže poučit. Jste připraveni zasednout s klientem za jeden stůl a ocitnout se tváří v tvář k jeho problému? Ověřte si to!
  Přihláška: http://doodle.com/poll/27qip8igqvqb7q3g


   

  ČTVRTEK 1. 10. 2015


  UČEBNA E3
  9.00-11.00 Sytém vzdělání v oblasti sociálních služeb a akreditace vzdělávacích programů (2h)
  MGR. JANA FIŠEROVÁ

  Cílem je seznámit studenty se systémem dalšího, popř. kvalifikačního  vzdělávání vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách včetně systému akreditací vzdělávacích programů dle zákon č.108/2006 Sb.
  Přihláška: http://doodle.com/poll/i793mpssmhbfafqi


  UČEBNA E24
  9.00-12.00 Všude dobře, tak co doma (3h)
  ÚSP UHK
  ANDREA ŠTEFKOVÁ, BARBORA CELÁ
  RADKA HYSKOVÁ, ŽANETA PIVNIČKOVÁ
  TEREZA TICHÁ,
  Prezentace zahraničních mobilit. Studentky a studenti, kteří absolvovali zahraniční mobility v rámci programu Erasmus budou prezentovat svoje zážitky z pobytu v Portugalsku a Spolkové republice Německo.
  Přihláška: http://doodle.com/poll/xudptdnizfzz7uar


  UČEBNA E24
  ZMĚNA ČASU KONÁNÍ!
  13.30-15.30 Nabídka zahraničních mobilit (2h)

  ÚSP UHK
  JUDR. OLGA SOVOVÁ, PH.D.
  JANA POPELÁKOVÁ, Dis.
  Představení nabídky programu Erasmus Plus a dalších programů, v rámci kterých mohou studenti vycestovat na zahraniční mobilitu do zemí EU i mimo ni.
  Přihláška: http://doodle.com/poll/vcps25fam9qtgciq


  UČEBNA E15
  9.30-10.45 Spiritual Diversity in Social Work Practice
  SCHOOL OF SOCIAL WELFARE, THE UNIVERSITY OF KANSAS
  EDWARD R. CANDA PH.D.
  Přednáška prof. Candy se bude zabývat duchovním rozměrem sociální práce ve Spojených státech amerických Key concepts and ethical principles for social workers to address diverse religious and nonreligious spiritual perspectives and resources for empowerment will be presented. Discussion will consider how these ideas might or might not apply in the Czech context.
  Přihláška: http://doodle.com/poll/6h3q5qqkt28w3tva


  UČEBNA E15
  11.30-13.00 Humanitární programy ČKCH (2h)
  DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ
  RNDR. JIŘÍ STEJSKAL
  Přednáška o humanitárních programech a formách pomoci České katolické Charity v zahraničí, zejména o Adopci na dálku v Indii, život a kulturu chudých indických rodin.
  Přihláška: http://doodle.com/poll/knutde7d542w88vt

   

    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Hloušek Jan, 24.9.2015 9:30