16.10.2015

  Studentské hradecké dny sociální práce 2015

  Ve dnech 29. 9. - 1. 10. proběhl týden, ve kterém mohli studenti a studentky sociální práce navštěvovat přednášky a workshopy spolupracujích odborníků z praxe.

  V rámci týdne proběhlo 11 přednášek, 2 workshopy a 1 letní škola. Témata byla rozmanitá od úskalí práce s různými cílovými skupinami přes trénink dovedností v PR a propagaci až po multikulturní vzdělávání. Přednášek se účastnilo v průměru okolo 50 studentů.

  Program:

  Zuřivý reportér ve službách sociální práce (8h)
  OBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO, O. P. S.
  MGR. ZUZANA HLOUŠKOVÁ
  Cílem workshopu je naučit se psát poutavé a srozumitelné zprávy o sociálních tématech, zejm. formou reportáže, fejetonu, rozhovoru a recenze. Zaměření bude jak na média tištěná, tak elektronická (e-noviny, web, FB, aj.) Výstupem bude série článků, z nichž ty nejlepší vyjdou v časopise Inkluze (vydává ÚSP UHK).

   


  Ochrana spotřebitele v praxi (16h)
  REMEDIUM, z. s.
  MGR. KRISTYNA KRUŠÍNSKÁ,
  MGR. PETRA SKUHROVÁ

  Cílem kurzu je získat orientaci v základních pojmech a legislativě vztahující se k problematice ochrany spotřebitele (práva a povinnosti spotřebitele a dalších aktérů ze spotřebitelské oblasti, vymáhání práv spotřebitele atd.). Účastníci se seznámí s problematikou zadlužování a předlužování spotřebitelů a možnostmi jejího řešení a posílí schopnosti předávat potřebné znalosti a dovednosti klientům.

  Letní škola sociální práce na téma Multikulturalismus (24h)
  MGR. MARKÉTA HAJSKÁ,
  MGR. ZDEŇKA KUČEROVÁ
  Studenti se seznámí se základními koncepty multikuturalismu a interkulturní/multikulturní výchovy a možnostmi jejich využití v českém kontextu a porozumí fenoménu migrace ve světě a v České republice ve světle soudobé uprchlické krize. Budeme se věnovat tématům identity a jejího konstruování. Další blok bude věnován předsudkům, jejím kořenům a práci s nimi. Posledním tématem budou věnované migračním procesům a současné krizi s uprchlíky z různých perspektiv, přičemž se zaměříme na vliv médií na formování názorů jednotlivce.  Aktivizace seniorů upoutaných na lůžko a komunikace s nimi (2 h)
  DOMOV U BIŘIČKY
  ING. DANIELA LUSKOVÁ, MPA
  MARTINA VOBOŘILOVÁ, DIS,
  MGR. EVA LOKVENCOVÁ,
  Přednáška bude zaměřena na problematiku komunikace se seniory ve vyšším stupni závislosti, kdy je nenejn obtížná, či komunikace, ale kdy nelze aplikovat většinu standardních aktivizačních programů.

  Kreativní myšlení a prezentace (2h)
  MGR. VLADIMÍR FIŠERA

  Lektor se podělí o své dlouholeté zkušenosti v kreativní práci a prezentaci, které nasbíral za vice, než 20leté působení v reklamní agentuře.  Pracovní dispozice klientů s poruchou autistického spektra (3h)
  KŘESADLO HK
  KATEŘINA ŠRAHŮLKOVÁ
  IRENA SPIŠÁKOVÁ
  Přednáška se zaměřuje na oblast problematiky začleňování osob s poruchami autistického spektra do pracovní sféry. Uvádí základní informace k poruchám autistického spektra a komplikace související s diagnózou a pracovním uplatnění osob s touto diagnózou.

  Dobrovolníci pomáhají komunitě (2h)
  OBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO, O. P. S.
  MGR. JAN HLOUŠEK, PH.D.
  MGR. KAMILA SÝKOROVÁ
  Představení dobrovolnických programů OPS, v rámci kterých dobrovolníci pomáhají v rámci tzv. Socio-kulturní animace.  Chcete se stát dobrovolníkem a nevíte, jak na to? Prozradíme vám to!

  „Občane, neriskuj“ (3h)
  OBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO, O. P. S.
  MGR. KATEŘINA KAIZROVÁ, MGR. NIKOLA ŠPůROVÁ
  Představení odborného sociálního poradenství, co je úkolem občanského poradenství, jaký je jeho průběh a jak se v občanské poradně pracuje s klientem. Zájemci z řad účastníků si pak mohou vyzkoušet klientskou práci v modelových situacích. Každý dělá chyby, ale chytrý je ten, kdo se z nich dokáže poučit. Jste připraveni zasednout s klientem za jeden stůl a ocitnout se tváří v tvář k jeho problému? Ověřte si to!

  Systém vzdělávání v sociální práci (2h)
  MGR. JANA FIŠEROVÁ

  Cílem přednášky bude seznámení se systémem vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.


  Všude dobře, tak co doma (3h)
  ÚSP UHK
  ANDREA ŠTEFKOVÁ, BARBORA CELÁ
  RADKA HYSKOVÁ, ŽANETA PIVNIČKOVÁ
  TEREZA TICHÁ,
  Prezentace zahraničních mobilit. Studentky a studenti, kteří absolvovali zahraniční mobility v rámci programu Erasmus budou prezentovat svoje zážitky z pobytu v Portugalsku a Spolkové republice Německo.

  Nabídka zahraničních mobilit (2h)
  ÚSP UHK
  JUDR. OLGA SOVOVÁ, PH.D.
  JANA POPELÁKOVÁ
  Představení nabídky programu Erasmus Plus a dalších programů, v rámci kterých mohou studenti vycestovat na zahraniční mobilitu do zemí EU i mimo ni.

  Spiritual Diversity in Social Work Practice
  SCHOOL OF SOCIAL WELFARE, THE UNIVERSITY OF KANSAS
  EDWARD R. CANDA PH.D.
  Key concepts and ethical principles for social workers to address diverse religious and nonreligious spiritual perspectives and resources for empowerment will be presented. Discussion will consider how these ideas might or might not apply in the Czech context.

  Humanitární programy ČKCH (2h)
  DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ
  RNDR. JIŘÍ STEJSKAL
  Přednáška o humanitárních programech a formách pomoci České katolické Charity v zahraničí.
    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Hloušek Jan, 16.10.2015 9:13