Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020


Den otevřených dveří proběhne v pátek 11. 1. a v sobotu 12. 1. 2019.

Přihlášky ke studiu se podávají od 1.12. 2018 do 15. 4. 2019.


Přijímací zkoušky na magisterský navazující studijní program Sociální politika a sociální práce  budou realizovány v termínu od 7. 6. do 13. 6. 2019.

Přijímací zkoušky na bakalářský studijní program Sociální práce jsou realizovány Filozofickou fakultou UHK.


Přehled nabízených oborů včetně informací k přijímacím zkouškám a učebních plánů naleznete v části Studijní obory.

Pravidla přijímacího řízení jsou upravena rektorským výnosem č. 17/2018 a rektorským výnosem č. 18/2018.Obecné podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí k vysokoškolskému studiu v magisterském navazujícím stupni je ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu B6731 Sociální politika a sociální práce a příbuzných studijních programů a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Absolventi jiného studijního programu než B6731 jsou povinni PŘED podáním přihlášky konzultovat příbuznost absolvovaného studijního programu na Studijním oddělení FF UHK. 

Způsob podání přihlášky

Přihlášky se podávají pouze elektronickou formou. Na E-přihlášce v případě zájmu o navazující magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce volíte z nabídky fakult ÚSP, v případě zájmu o bakalářský studijní program Sociální práce volíte z nabídky fakult FF - Filozofická fakulta.
Při podání přihlášky uchazeč uhradí stanovený administrativní poplatek. Opis přihlášky není nutné zasílat. Přihláška bude přístupná od 1. 12. 2018.
Přihláška je zpracována až v okamžiku uhrazení administrativního poplatku za přihlášku. O zpracování přihlášky je uchazeč informován prostřednictvím e-mailu. Lhůta pro zpracování přihlášky je měsíc. Nestane-li se tak, je nutné kontaktovat studijní oddělení.

Uchazečům se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin, které jim poskytne individuální konzultace o možné formě a typu studia, o přírpavných kurzech, a projedná s nimi modifikace přijímacího řízení. V případě zájmu o zajištění služeb je nutné zaškrtnout v přihlášce ke studiu kolonku - uchazeč se specifickými potřebami. Bližší informace a kontakty naleznete na stránkách střediska Augustin.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek ve výši Kč 500,-- se hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet Univerzity Hradec Králové

- číslo účtu 4341822,

- kód banky 0800,

- variabilní symbol = 13990,

- specifický symbol = oborové číslo přihlášky;

IBAN - CZ23 0800 0000 0000 0434 1822; SWIFT - GIBACZPX; název účtu - Univerzita Hradec Králové "Poplatky studentů II"; Název banky: Česká spořitelna, a.s.; adresa banky - Budějovická 1518/13b, Praha 4, 140 00.

Poplatek spojený s přijímacím řízením je v kterékoliv jeho části nevratný!

Doložení dokladu

Pro vystavení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení musí uchazeč doložit požadované vzdělání. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, popř. vysokoškolského diplomu (v případě navazujícího magisterského studia) je nutné zaslat na Studijní oddělení FF ÚSP UHK (Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03) v termínu:

- do 15. 5. 2019 uchazeči, kteří mají vzdělání již ukončeno,

- do 30. 6. 2019 uchazeči, kteří maturují, popř. konají bakalářské SZZ na jaře 2019,

- do 13. 9. 2019 uchazeči, kteří maturují, popř. konají bakalářské SZZ po 30. 6. 2019.

Doplňující informace

Potvrzení od lékaře ani životopis nevyžadujeme.

Má-li uchazeč zájem absolvovat přijímací řízení pro více studijních oborů, je nutné na každý obor podat samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Závazné termíny konání přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory budou upřesněny v závislosti na počtu uchazečů nejpozději do konce dubna 2019 a zveřejněny na webových stránkách ústavu. O termínu konání přijímacích zkoušek bude uchazeč informován písemně pozvánkou.

Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypsán.

Naposledy upraveno: Chaloupková Kateřina, 1.4.2019 9:44