Vypsaná témata závěrečných kvalifikačních prací

Nabízená témata závěrečných prací na ÚSP FF UHK


Jedná se o rámcovou nabídku témat jednotlivých vyučujících za účelem seznámení studentů s jejich oborovou a odbornou profilací. 

Na základě těchto témat se student domluví s daným vyučujícím na konkrétním obsahu a názvu závěrečné práce a následně provede student sám vložení podkladu pro zpracování závěrečné práce do studijního informačního systému STAG na záložce moje studium - zadání podkladu pro závěrečnou práci.


Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.

Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce):
 • Možnosti výkonu sociální práce na oddělení nepojistných dávek úřadu práce
 • Uplatnitelnost absolventů oborů sociální práce ÚSP UHK na trhu práce
 • McDonaldizace v sociálních službách
 • McDonaldizace poskytování nepojistných dávek sociálního zabezpečení
 • Veřejná služba jako nástroj pomoci osobám v hmotné nouzi
 • Adekvátnost dávek státní sociální podpory v kontextu naplňování rodinné politiky státu
 • Domov a jeho význam pro sociální začleňování
 • Komunita a její význam pro sociální začleňování
 • Dobrovolnictví jako nástroj aktivizace občanů

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • Insitucionální a finanční udržitelnost projektů v nepodnikatelském sektoru
 • Historie sociální práce/péče na Královéhradecku
 • Vliv čerpání fondů EU na organizační kulturu v nepodnikatelském sektoru
 • Vliv globalizace na podobu sociální práce v ČR
 • Bezdomovectví jako cena za ekonomický růst


Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
 
 
 Témata bakalářských prací:
 • Výkon kontroly v sociální práci (kvalitativní výzkum zaměřený na jednu nebo více následujících otázek ve vybrané oblasti sociální práce: jak je kontrola v sociální práci reflektována, jak je vykonávána, jak je legitimována).
 • Metody sociální práce na úrovni mezo a makro systémů (kvalitativní výzkum zaměřený na jednu nebo více následujících otázek ve vybrané oblasti sociální práce: jak je sociální práce s prostředím realizována, s jakými překážkami či dilematy se setkává, možnosti jejich řešení).

Témata (magisterských) diplomových prací:
 • Implementace „kritické sociální práce“ do praxe české sociální práce (možno zvolit jedno z pojetí: hledání a analýza dobré praxe, její možnosti rozvoje či bariéry).
 • Vliv kontextů sociální práce (globálního, ekonomického, politického, konkurenčního, profesního, organizačního, právního) na etiku práce s klientem, vyplývající dilemata a jejich řešení (kvalitativní výzkum).
 • Genderové aspekty sociální práce (analýza diskursu sociální práce se ženami, muži či LGBTI lidmi ve zvolené oblasti sociální práce, návrh dobré praxe).Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
 
Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce):
 • Komunitní práce
 • Přístupy (teorie) sociální práce v práci s různými typy klientů
 • Komunitní práce v klubech pro mládež (NZDM, free kluby, salesiánská střediska pro mládež)
 • Neformální výchova k občanství v klubech pro mládež
 • Sociální práce s příslušníky minorit
 

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • Sociální práce a spiritualita
 • Komunitní práce
 • Neformální výchova k občanství v klubech pro mládež


PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
 
Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce):
 • Ohrožení dítě (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Domácí násilí (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Oběti trestných činů (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Alternativní tresty (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Restorativní justice (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • Ohrožení dítě (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Domácí násilí (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Oběti trestných činů (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Alternativní tresty (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Restorativní justice (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)


 PhDr. Martin Smutek, Ph.D.

Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností):
 • Krize sociálního státu dneška (ve vybrané oblasti sociální politiky), soudobé reakce na krizi.
 • Vybraná oblast sociální politiky v zahraničí a komparace s ČR. (vhodné pro studijní pobyty Erasmus)
 • Uplatňování základních principů sociální politiky v její vybrané oblasti a proměny jejich uplatňování v soudobé společnosti.
 • Politika zaměstnanosti na lokálním trhu práce.
 • Aktivní opatření na trhu práce ve vybrané lokalitě, jejich adekvátnost situaci v lokalitě, celkové hodnocení efektivity, srovnání nástrojů a jejich reálné využití.
 • Evaluace vybraného programu v oblasti trhu práce, návrhy a doporučení formulace cílů do budoucna, souvislost s celospolečenským vývojem.
 • Možnosti uplatnění matek s dětmi na trhu práce v souvislosti s profesní kariérou – nové sociální riziko, přístupy a nástroje ve vybrané lokalitě, příležitosti a bariéry pro matky s dětmi.
 • Příležitosti a bariéry začlenění osob v předdůchodovém věku na trhu práce, souvislosti s důchodovým zabezpečením.
 • Uplatnění absolventů na trhu práce, možnosti a bariéry ve vybrané lokalitě.
 • Možnosti práce v zahraničí, příležitosti a bariéry.
 • Dlouhodobá nezaměstnanost ve vybrané lokalitě a přístupy k jejímu řešení.
 • Proces standardizace sociálních služeb a jejich úskalí.
 

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • „Nová sociální rizika“ v souvislosti s vývojem postindustriální (vzdělanostní) společnosti, identifikace příčin a možnosti řešení do budoucna.
 • Tržní prostředí v České republice, individualizace společnosti a možnosti uplatnění sociální práce v marketizovaném prostředí.
 • Modernizace sociálního státu, identifikace trendů (rekalibrace, rekomodifikace...) v soudobých sociálních státech dneška. Empirické doložení formou sekundární analýzy dostupných dat.
 • Srovnání určité oblasti sociální politiky ve vybraných zemích EU, příčiny odlišností, odhad možností budoucího vývoje. (vhodné pro studijní pobyty Erasmus)
 • Vybraná oblast sociální politiky v zahraničí a komparace s ČR. (vhodné pro studijní pobyty Erasmus)
 • Flexibilizace práce a flexibilizace rodiny, hledání vzájemných souvislostí a empirické doložení formou sekundární analýzy dostupných dat.
 • Organizační kultura poskytovatelů sociálních služeb, definice a faktory ovlivňující organizační kulturu, vliv na potenciál organizace do budoucna.
 • Tvorba a realizace projektů sociálních služeb na lokální úrovni, role jednotlivých aktérů a hlavní překážky rozvoje.
 • Analýza procesu tvorby a realizace vybrané politiky (policy), identifikace aktérů v horizontální i vertikální rovině politického procesu.
 • Proces implementace vybraného sociálního programu, identifikace jeho aktérů (implementační struktura), identifikace bariér úspěšné implementace.
 • Pozdně-moderní rodina a její proměny (proměny solidarity mezi generacemi).
 • Pozdně-moderní rodina a její proměny (proměny struktury výdajů rodin na služby – vzdělávací, zdravotní, sociální...).
 • Pozdně-moderní rodina a její proměny (dostupnost služeb pro rodiče dětí do 3 let věku).
 • Pozdně-moderní rodina a její proměny (sladění práce na pracovním trhu a výchovy dětí v rodině u rodičů dětí mladších 3 let, postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání matek malých dětí).
 • Rizika procesu standardizace sociálních služeb.


Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.

Bc.
Sociální práce s rodinou
Využití mediace v kontextu sociální práce
Výkon sociální práce v kontextu OSPOD
Trendy v náhradní rodinné péči
Sanace rodiny
Sociální práce s handicapovanými

Mgr.
Možnosti využití rodinné mediace
Možnosti mediace v trestně-právní oblasti
Výkon sociální práce v kontextu OSPOD
Trendy v náhradní rodinné péči


JUDr. Olga Sovová,  Ph.D.
 
Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce):
 • Právní postavení dítěte
 • Veřejné opatrovnictví
 • Veřejná a státní služba
 • Právní postavení cizinců v České republice
 • Individuální téma
 

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • Veřejné a soukromé opatrovnictví
 • Kolizní normy  a jejich dopad na právo na nerušený rodinný život
 • Soudní přezkum rozhodování správních orgánů v oblasti   sociálních práv
 • Individuální téma

Doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.


Tématické okruhy bakalářských  a diplomových prací : student si vybere tematický okruh a s vedoucím práce domluví podrobnou náplň práce  (anotace) a název.
 
Témata bakalářských prací:
 • Stres, syndrom vyhoření u sociálních pracovníků, prevence
 • Péče o nevyléčitelně nemocné, umírání a smrt
 • Úloha sociálního pracovníka v péči o pacienty s chronickým onemocněním (diabetes mellitus, roztroušená skleróza, apod.)
Témata (magisterských) diplomových prací
 • Strategie zvládání stresu
 • Terminální stádium onemocnění, úloha sociálního pracovníka
 • Péče o seniory, úloha sociálního pracovníka
 • Využití PCA (přístup zaměřený na člověka) v práci sociálního pracovníka


JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
 
Magisterské (mohou být i jako bakalářské) 
Asistovaná sebevražda a euthanasie – úvahy de lege ferenda
 
Úroveň právního vědomí sociálního pracovníka
 
Právní problémy asistované lidské reprodukce z hlediska de lege ferenda
 
Judikatura ESLP ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi
 
Vliv obsahu  časopisu Nový prostor na vytváření povědomí o životní situaci sociálně vyloučených osob (skupin)
 
Idea a praxe baby boxu z hlediska práva EU a judikatury ESLP
 
Bakalářské  
Privilegované skutkové podstaty vraždy z pohledu de lege lata a de lege ferenda
 
Rodina, manželství, registrované partnerství a nesezdané soužití z pohledu práva
 
Právní úprava vyživovací povinnosti a její vymahatelnost
 
Nejlepší zájem dítěte v judikatuře českých soudů a ESLP
 
Základní principy dědického práva a České republice a jejich porovnání s vybraným státem EU (vybranými státy EU)
 
Drobná kriminalita páchaná bezdomovci
 
Přínos prodeje časopisu Nový prostor pro řešení životní situace prodejce
 
25 let Úmluvy o právech dítěte a její vliv na vytváření postavení a ochrany dětí v České republice
 


JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Témata bakalářských a magisterských prací:
Nesoulad rodičů v péči o dítě
Postavení poškozeného v trestním řízení
Postavení žadatele o mezinárodní ochranu v ČR a EU
Výživné – rozhodovací praxe soudů
Záznam v rejstříků trestů jako překážka ekonomické činnosti jednotlivce
Umístění a přemístění vězně do jiné věznice
Oprávnění církve k výkonu zvláštních práv
Důchodové pojištění – komparace ČR a jiného státu
Alternativní tresty
Trestné činy proti rodině a dětem
Bezplatná právní pomoc v ČR a jiné zemi
Zákon o sociálních pracovnících – skutečná potřeba, nebo plevelení právního řádu?
Rovnost pohlaví – ústavněprávní a mezinárodněprávní východiska
Inkluze ve školství
Škola – vzdělávací instituce, nebo správní úřad?
Hospodářská, sociální a kulturní práva – opravdu práva?
Soudní přezkum správních rozhodnutí v oblasti sociálního zabezpečeníNaposledy upraveno: Popeláková Jana, 7.11.2018 12:6