Řešené projekty

 

Logolink ESF


Název projektu: Inovace studijních programů sociální politika a sociální práce na UHK s ohledem na potřeby trhu práce (INOSOC - CZ.1.07/2.2.00/28.0127)
Termín: 1. 12. 2011 – 30. 11. 2014
Anotace projektu
Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové (dále ÚSP) garantuje a zajišťuje výuku celkem osmi prezenčních i kombinovaných bakalářských a magisterských studijních oborů. V rámci tohoto projektu dojde k inovaci těchto programů. Inovovat bude ÚSP a další spolupracující pracoviště z celé UHK - jedná se o systémový projekt UHK, nadřazený jednomu pracovišti. Ačkoliv je v rámci ÚSP kladen velký důraz na modernizaci didaktických prostředků a metod, je v současné době v mnoha ohledech výuka na ÚSP zastaralá, co se týká metod prostředků výuky i náplně jednotlivých předmětů. Hlavního cíle projektu - inovaci systému studijních oborů na ÚSP chceme dosáhnout především přípravou nových studijních materiálů a podkladů reflektující stávající změny a nové poznatky v kontextu tuzemských komerčních i zahraničních zkušeností. Tyto studijní materiály a podklady bude možné využít v rámci modulární výuky i pro jiná studia na UHK. V rámci projektu bude podpořena internacionalizace a diverzifikace studia.
www: http://inosoc.usp-uhk.cz/


Název projektu: Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK (RODINA-UHK - CZ.1.07/2.3.00/20.0209)
Termín: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2015

Anotace projektu
Cílem projektu je rozšíření, rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko výzkumného týmu na UHK, který je zaměřen především na studium současné rodiny. Tento rozvoj bude podpořen přizváním zahraničního excelentního vědce, který má velké zkušenosti s mezinárodní spoluprací v oblasti výzkumu a vývoje (dále VaV), řízením týmů a publikační činností v zahraničí. Další podpora bude spočívat v navázání a prohloubení spolupráce se zahraničními i tuzemskými pracovišti v oblasti VaV. Součástí projektu budou jako dílčí aktivity též vzdělávání vědeckého týmu v problematice, která se přímo dotýká rozvoje specifických znalostí a dovedností členů vědeckého týmu v oblasti VaV. K podpoře vědecké činnosti a navázání mezinárodní a tuzemské spolupráce v oblasti VaV budou též sloužit stáže vědeckých pracovníků a studentů magisterského studia (kteří se podílejí na vědecké činnosti) UHK na spolupracujících pracovištích a nákup potřebného vybavení nutného k rozšíření a zintenzivnění vědecké činnosti.
www: https://rodina.uhk.cz/cs

 

Název projektu: Věda na dosah ruky (VeNaDo - CZ.1.07/2.3.00/45.0014)
Termín: 3. 3. 2014 - 30. 6. 2015
Anotace projektu
Projekt je zaměřen na další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, zejména v oblastech komunikace, popularizace a propagace s důrazem na propojení vědecko-výzkumné sféry v oblasti přírodních a technických věd a pedagogických pracovišť (ZŠ, SŠ a VOŠ). Protože si je Univerzita Hradec Králové vědoma velkého významu aktivní spolupráce vědeckých pracovišť a vzdělávacích institucí na regionální i nadregionální úrovni, je v rámci projektu vytvářena a rozvíjena funkční síť spolupracujících škol. V rámci této sítě je posilován význam výměny zkušeností při přípravě metodických materiálů pro inovaci badatelsky orientované výuky cílových skupin spolu s podporou zavádění cizích jazyků a popularizace VaV činnosti pro zvýšení atraktivnosti přírodních a technických oborů. Projekt tímto reaguje na negativní vývoj poptávky po studiu přírodovědných oborů mezi žáky ZŠ, SŠ a VOŠ. Uplatněním ICT prvků a distančních forem zpřístupňuje poznatky z oblasti VaV neomezenému množství potencionálních zájemců.
www: http://venado.usp-uhk.cz/

Název projektu: Velká technika pro malé kutily (Malí kutilové - CZ.1.07/1.3.00/48.0054)
Termín: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015
Anotace projektu
Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a v oblasti lektorských a mentorských dovedností. Tohoto cíle bude dosaženo:
- prostřednictvím komplexního prezenčního studia a samostudia pod metodickým vedením odborníků (v rozsahu 72 hod.);
- prostřednictvím jednodenních vzdělávacích kurzů (realizace 9 typů kurzů);
- prostřednictvím zahraničních stáží v MŠ, kde budou mít účastníci možnost seznámit se s praxí předškolního vzdělávání ve třech vybraných zemích.
Na realizaci vzdělávacích aktivit se bude podílet žadatel projektu UHK a partner projektu Školské zařízení pro DVPP KHK.
V rámci projektu bude podpořeno 504 osob z cílové skupiny. Pro účely vzdělávacích kurzů budou vytvořeny metodické materiály, které budou v průběhu realizace kurzů doplněny o foto či video dokumentací metodických postupů.


 

Projekty Specifického výzkumu - rok 2014
Název projektu: Sociální a právní konsekvence asistované lidské reprodukce, úvahy de lege ferenda
Hlavní řešitel: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.


Název projektu: Sběr výzkumných dat v terénu pomocí mobilních zařízení
Hlavní řešitel: PaedDr. Karel Myška, Ph.D.


Název projektu: Vliv reformy správy nepojistných dávek sociálního zabezpečení na rozvoj sociální práce vykonávané na úřadech práce
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Hloušek


Název projektu: Cesty realizace „kritické sociální práce“ v České republice a jejich překážky
Hlavní řešitelka: Mgr. Radka Janebová, Ph.D.

 


 

Naposledy upraveno: Myška Karel, 21.5.2015 16:56