Hlavní

Portál cestovního ruchu obsahuje řadu různých zajímavých a užitečných informací. Po zvolení příslušné sekce vlevo se zobrazí požadované informace. K dispozici jsou následující sekce:
  • Multimediální strukturované učební texty (stěžejní sekce obsahující studijní materiály)
  • Metainformační zdroje - odkazy (relevantní odkazy na internetové zdroje)
  • Digitální knihovna vzdělávacích objektů (odkazy na soubory s jednotlivými tématy cestovního ruchu)
  • Odkaz na WIKI zdroje (WIKI stránky věnované cestovnímu ruchu)
  • Terminologie (vymezení klíčových slov pro cestovní ruch)
Cílem studijních opor je zajistit větší přehlednost, komplexnost i propojenost studijních materiálů. Stejně tak je uživatelům předložena celá řada zdrojů pro studium. Studenti by se měli díky strukturovanosti portálu lépe orientovat ve zdrojích. Výhodou studijní opory je i propojenost učebního textu s dalšími zdroji informací a usnadnění práce s nimi. Důraz je kladen zejména na flexibilitu a otevřenost změnám předložených informací. Tomu je uzpůsobena koncepce portálu. Dílčí sekce lze modifikovat s tím, že jednotlivé soubory, které jsou podkladem obsahu portálu, lze snadno měnit, upravovat či nahrazovat. Jednotlivé stránky jsou koncipovány tak, aby bylo možné vytvářet jejich obsah volitelným vložením vhodných částí (obrázky a schémata, klíčová slova, odkazy na další zdroje informací a podobně).

Pozornost je věnována i možnosti spolupráce při rozvoji učebních textů. Jsou vítány příspěvky typu přednášek, studijních textů, seminárních, bakalářských a diplomových prací, které v souladu s autorskými právy mohou být jako školní díla, resp. se souhlasem jejich autora, umístěny jako součást učebního textu. Přínosné jsou nepochybně i připomínky k obsahu a náměty k jeho rozšíření. Kontakt pro dohodu o způsobu spolupráce lze realizovat přes e-mail viz níže. Dále je kladen důraz na používání vhodné terminologie a porozumění jejímu přesnému významu. Součástí učebních textů je rozsáhlý výkladový slovník, propojený k jednotlivým částem učebních textů a prezentovaný i souhrnně v sekci Terminologie. Každý modul v sekci Multimediální strukturované učební texty má pro lepší orientaci identickou strukturu.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 7.6.2015 18:41